Zamieszczone teksty aktów prawnych zostały ujednolicone do postaci uwzględniającej wszystkie zmiany do dnia ostatniej aktualizacji.

 

Prawo o ruchu drogowym

Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1260) reguluje m. in. zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu oraz zasady i warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu.

 

Znaki i sygnały drogowe

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 31 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 170, poz. 1393) określa znaki i sygnały obowiązujące w ruchu drogowym, ich znaczenie i zakres obowiązywania. Znajdziesz tu sam tekst rozporządzenia w aktualnym brzmieniu, natomiast ze wszystkimi znakami możesz zapoznać się tutaj: https://prawko.pl/znaki-drogowe/

 

Taryfikator mandatów

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń z dnia 24 listopada 2003 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1624 t.j.) określa wysokość mandatu karnego za wybrane rodzaje wykroczeń przez uprawnione organy.

 

Taryfikator punktów karnych        

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 488) określa m. in. sposób punktowania i liczbę punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego. Uwaga: rozporządzenie zostało już uchylone ale będzie stosowane do czasu wdrożenia nowych regulacji.

 

Ustawa o kierujących pojazdami

Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 978) reguluje w ogólny sposób wszystko co związane z prawami jazdy, określa m. in:

  • osoby uprawnione do kierowania pojazdami i wymagania w stosunku do tych osób;
  • zasady uzyskiwania i cofania uprawnień do kierowania pojazdami oraz zatrzymywania dokumentów stwierdzających posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami;
  • zasady wykonywania badań lekarskich i psychologicznych kierowców;
  • zasady prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.

 

 Szkolenie

Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 280) określa m. in.  wymagania w stosunku do OSK, szczegółowy program szkolenia i zasady jego prowadzenia.

 

Egzaminowanie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 232) określa m. in. szczegółowe zasady egzaminowania i przebieg egzaminu.

 

Wydawanie dokumentów (PKK)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231) reguluje m. in. kwestie związane z profilem kandydata na kierowcę i wydawaniem prawa jazdy.

 

Kursy dokształcające

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym z dnia 17 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 809) określa m. in. szczegółowe programy i ceny dodatkowych szkoleń które będą obowiązywać kierowców w okresie próbnym.