Kategorie prawa jazdy

PRAWO JAZDY – KATEGORIE I WARUNKI ICH UZYSKANIA

Prawo jazdy Prawo jazdy stało się na przestrzeni lat dokumentem niemal powszechnym, dla wielu wręcz niezbędnym codziennego funkcjonowania. Dla niektórych to luksus umożliwiający korzystanie z własnego samochodu, dla innych – źródło utrzymania rodziny.

 

Każda osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem, może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy albo pozwolenia. Jeżeli osobą tą jest uczeń szkoły, której program nauczania obejmuje szkolenie osób ubiegających się o prawo jazdy, okres ten wynosi 12 miesięcy.

 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ PRAWO JAZDY

Prawo jazdy wybranej kategorii może otrzymać osoba, która spełnia następujące warunki:

 • osiągnęła wymagany wiek,
 • otrzymała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz, jeśli jest wymagane dla danej kategorii, orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
 • odbyła szkolenie teoretyczne i praktyczne,
 • zdała egzamin państwowy z wynikiem pozytywnym.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Minimalny wiek wymagany do uzyskania prawa jazdy dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną wynosi:

 • kategorie C i C+E: 18 lat,
 • kategorie D i D+E: 21 lat.

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii D i D+E wynosi 23 lata lub 21 lat, z tym że taka osoba może kierować wyłącznie pojazdami wykonującymi regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, na trasie nieprzekraczającej 50 km.

 

Minimalny wiek żołnierzy wymagany do kierowania pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym, wynosi:

 • kategorie A, C i C+E: 18 lat,
 • kategoria D: 19 lat.

 

Dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej minimalny wiek do kierowania wynosi:

 • Kategoria A: 18 lat
 • Kategoria C: 19 lat
 • Kategoria D: 21 lat

 

Prawo jazdy kategorii T uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Każdy, kto ubiega się o uprawnienia tej kategorii, musi mieć ukończone 16 lat, a jeśli nie ukończył 18 roku życia, potrzebna jest pisemna zgoda rodziców.

MIĘDZYNARODOWE PRAWO JAZDY

Prawo jazdy wydane w Polsce uprawnia do kierowania określonym w nim pojazdem za granicą. Są jednak przypadki, w których władze danego państwa wymagają, aby kierowca posiadał międzynarodowe prawo jazdy.

Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane przez starostę na okres 3 lat, na podstawie aktualnego prawa jazdy, za opłatą. Okres ważności międzynarodowego prawa jazdy nie może jednak przekraczać terminu ważności krajowego prawa jazdy.