Generator wniosku o prawo jazdy on-line!

Cześć!

  1. W poniższym generatorze wszystkie pola są opcjonalne.
  2. Wypełniasz tylko te, które chcesz.
  3. Staraliśmy się jak najbardziej uprościć Ci sposób wypełnienia wniosku i zamiast kilku stron urzędowego wniosku wybraliśmy te najważniejsze i obowiązkowe do wypełnienia pola.
  4. Po wypełnieniu formularza na email wprowadzony w formularzu otrzymasz wygenerowany wniosek o prawo jazdy w pliku PDF.
  5. We wniosku wypełnione będą wprowadzone przez Ciebie dane. Wydrukuj wniosek i podpisz go. Powinno wszystko być ok!

Administratorem danych osobowych jest e-kierowca Sp. z o. o. Sp. k. ul. Łady 14a, 71-605 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385224, NIP: 8522588278, REGON: 320996032 (Spółka lub Administrator). 

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem: [email protected].

Przetwarzamy dane osobowe podane bezpośrednio przez osoby zainteresowane wygenerowaniem wniosku o prawo jazdy w zakresie wymaganym przez przepisy prawa w celu umożliwienia użytkownikom serwisu internetowego https://prawko.pl/ wypełnienie wniosku o prawo jazdy. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób wypełniających generator wniosku jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na upublicznieniu i przyznaniu nieodpłatnego dostępu do utworzonego narzędzia osobom zainteresowanym wygenerowaniem wniosku o prawo jazdy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe przetwarzane są jedynie do czasu przesłania do użytkowników generatora gotowego wniosku zapisanego w pliku pdf. Dane zawarte we wnioskach usuwane są przez Administratora nie rzadziej niż raz w tygodniu. 

Dane osobowe będą przekazywane podmiotom obsługującym i dostarczającym systemy IT używane przez Administratora, które przetwarzają dane w celu realizacji obowiązków wynikających z zawartych umów. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich. 

Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do:

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby,
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Wybierz pakiet na Prawko.pl