Częste pytania

Najlepszym sposobem na przygotowanie do egzaminu jest przeglądanie po kolei wszystkich pytań po modułach i skorzystanie z opcji „oznacz jako trudne” kiedy udzielisz złej odpowiedzi. Dzięki temu po przerobieniu wszystkich pytań będziesz mieć możliwość powrotu jedynie do tych, które sprawiły Ci trudności.
Na koniec możesz sprawdzić swoją wiedzę poprzez rozwiązywanie przykładowego egzaminu.

Podstawą do zapewnienia sobie większego spokoju w czasie egzaminu jest dokładne zapoznanie się z wszystkimi pytaniami egzaminacyjnymi. Rzetelne przygotowanie może stanowić podstawę, dzięki której poradzimy sobie lepiej z sytuacją stresową. Zapisz się na egzamin dopiero wtedy, kiedy poznasz wszystkie pytania.

Pamiętaj! Niezdany egzamin to nie koniec świata i wielu osobom w dużym stresie zdarza się mieć negatywny wynik. Procentowe podsumowania sporządzane przez WORD wskazują, że jedynie ok. co 3 kursant zalicza egzamin za pierwszym razem. Ważne, aby się nie poddawać i osiągnąć wymarzony cel- zdobyć prawo jazdy!

Procedura zaczyna się od złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy wraz ze wszystkimi załącznikami oraz wyrobienia profilu kandydata na kierowcę w starostwie powiatowym. Następnie należy zapisać się na szkolenie w OSK albo na egzamin w WORD.

Oto lista niezbędnych dokumentów, które trzeba złożyć, aby uzyskać profil kandydata na kierowcę:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymagań (tzn. oświadczenie o przebywaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo zaświadczenie o studiowaniu co najmniej od 6 miesięcy) oraz o niewystępowaniu przesłanek o których mowa w art. 12 ust 1 pkt 1-5 ustawy;
 • prawo jazdy nie może być wydane osobie:
  • u której stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu (w wyniku badania lekarskiego)
  • w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych
  • w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy
  • posiadającej inny dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem
  • która uzyskała za granicą prawo jazdy, a to prawo jazdy zostało zatrzymane lub uprawnienie do kierowania pojazdami zostało cofnięte;
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz, jeśli wymagane, orzeczenie psychologiczne
 • wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy;
 • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby;
 • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia;
 • kserokopia posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiadamy.

We wskazanym przypadku zmienia się jedynie miejsce, do którego udajemy się po uzyskaniu profilu kandydata na kierowcę. Zamiast do OSK należy wybrać się do  WORD i zapisać na egzamin. Ważne: jeśli decyzję o wcześniejszym przystąpieniu do państwowego egzaminu teoretycznego podejmuje osoba już zapisana na kurs, wybrany przez tą osobę OSK będzie musiał zgłosić przerwanie szkolenia w celu zwolnienia profilu kandydata na kierowcę.

Aby OSK mógł zwolnić kursanta z zajęć teoretycznych, musi on mieć w PKK wpis o uzyskaniu pozytywnego wyniku państwowego egzaminu teoretycznego w momencie, w którym OSK przyjmuje daną osobę na kurs.

Tak, możliwość zwolnienia z części teoretycznej szkolenia dotyczy wszystkich kategorii prawa jazdy.

Uzyskanie pozytywnego wyniku części teoretycznej egzaminu państwowego jest warunkiem zwolnienia z części teoretycznej szkolenia, jednak prawo nie ogranicza ilości podejść do tego egzaminu. Można śmiało spróbować ponownie.

Informacja o uzyskaniu przez kursanta pozytywnego wyniku z część teoretycznej zostanie wprowadzona przez WORD do PKK i w ten sposób informacja trafia do OSK.

Tak, kursant który nie korzysta ze zwolnienia z części teoretycznej kursu musi zdać również wewnętrzny egzamin teoretyczny.

Nie. Państwowy egzamin z części teoretycznej jest taki sam niezależnie od tego czy kursant przygotowuje się do niego we własnym zakresie czy w ramach kursu prowadzonego w OSK.

Wiedza teoretyczna z zakresu pierwszej pomocy i ćwiczenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy to dwie osobny kwestie.

Wiedza teoretyczna jest sprawdzana na egzaminie teoretycznym i można się do tego przygotować we własnym zakresie. Umiejętności udzielania pierwszej pomocy są kształcone pod okiem ratownika w OSK.

Ważne: ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy są obowiązkowe także w przypadku, w którym kursanci są zwolnieni z części teoretycznej kursu.

Egzamin państwowy z części teoretycznej: 30 zł

Egzamin państwowy z części praktycznej dla prawa jazdy kategorii:

 • AM: 140 zł
 • A1, A2 lub A: 180 zł
 • B: 140 zł
 • B1, C1, D1 lub T: 170 zł
 • C, D lub B+E: 200 zł
 • C1+E, C+E, D1+E lub D+E: 245 zł