Częste pytania

Procedura zaczyna się od złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy wraz ze wszystkimi załącznikami oraz wyrobienia profilu kandydata na kierowcę w starostwie powiatowym. Następnie należy zapisać się na szkolenie w OSK albo na egzamin w WORD.

Oto lista niezbędnych dokumentów, które trzeba złożyć, aby uzyskać profil kandydata na kierowcę:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymagań (tzn. oświadczenie o przebywaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo zaświadczenie o studiowaniu co najmniej od 6 miesięcy) oraz o niewystępowaniu przesłanek o których mowa w art. 12 ust 1 pkt 1-5 ustawy;
 • prawo jazdy nie może być wydane osobie:
  • u której stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu (w wyniku badania lekarskiego)
  • w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych
  • w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy
  • posiadającej inny dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem
  • która uzyskała za granicą prawo jazdy, a to prawo jazdy zostało zatrzymane lub uprawnienie do kierowania pojazdami zostało cofnięte;
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz, jeśli wymagane, orzeczenie psychologiczne
 • wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy;
 • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby;
 • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia;
 • kserokopia posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiadamy.

We wskazanym przypadku zmienia się jedynie miejsce, do którego udajemy się po uzyskaniu profilu kandydata na kierowcę. Zamiast do OSK należy wybrać się do  WORD i zapisać na egzamin. Ważne: jeśli decyzję o wcześniejszym przystąpieniu do państwowego egzaminu teoretycznego podejmuje osoba już zapisana na kurs, wybrany przez tą osobę OSK będzie musiał zgłosić przerwanie szkolenia w celu zwolnienia profilu kandydata na kierowcę.

Aby OSK mógł zwolnić kursanta z zajęć teoretycznych, musi on mieć w PKK wpis o uzyskaniu pozytywnego wyniku państwowego egzaminu teoretycznego w momencie, w którym OSK przyjmuje daną osobę na kurs.

Tak, możliwość zwolnienia z części teoretycznej szkolenia dotyczy wszystkich kategorii prawa jazdy.

Uzyskanie pozytywnego wyniku części teoretycznej egzaminu państwowego jest warunkiem zwolnienia z części teoretycznej szkolenia, jednak prawo nie ogranicza ilości podejść do tego egzaminu. Można śmiało spróbować ponownie.

Informacja o uzyskaniu przez kursanta pozytywnego wyniku z część teoretycznej zostanie wprowadzona przez WORD do PKK i w ten sposób informacja trafia do OSK.

Tak, kursant który nie korzysta ze zwolnienia z części teoretycznej kursu musi zdać również wewnętrzny egzamin teoretyczny.

Nie. Państwowy egzamin z części teoretycznej jest taki sam niezależnie od tego czy kursant przygotowuje się do niego we własnym zakresie czy w ramach kursu prowadzonego w OSK.

Wiedza teoretyczna z zakresu pierwszej pomocy i ćwiczenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy to dwie osobny kwestie.

Wiedza teoretyczna jest sprawdzana na egzaminie teoretycznym i można się do tego przygotować we własnym zakresie. Umiejętności udzielania pierwszej pomocy są kształcone pod okiem ratownika w OSK.

Ważne: ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy są obowiązkowe także w przypadku, w którym kursanci są zwolnieni z części teoretycznej kursu.

Egzamin państwowy z części teoretycznej: 30 zł

Egzamin państwowy z części praktycznej dla prawa jazdy kategorii:

 • AM: 140 zł
 • A1, A2 lub A: 180 zł
 • B: 140 zł
 • B1, C1, D1 lub T: 170 zł
 • C, D lub B+E: 200 zł
 • C1+E, C+E, D1+E lub D+E: 245 zł