Regulamin Programu „Polecam Prawko.pl” (dalej „Program”)

§1 Definicje
1. Prawko.pl – prowadzony przez e-kierowca, na zasadach określonych w Regulaminie Prawko.pl, serwis umożliwiający nabywanie towarów i uruchamianie usług , dostępny w domenie prawko.pl.
2. e-kierowca – e-kierowca sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Łady 14a, 71-065 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000385224, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8522588278.
3. Aplikacja mobilna – aplikacja udostępniana przez e-kierowca zainstalowana na urządzeniach mobilnych Użytkownika i umożliwiająca dostęp do Prawko.pl w systemach operacyjnych iOS (na urządzeniach iPhone i iPad) i Android (w smartfonach i na tabletach).
4. Konto – prowadzone dla Użytkownika przez e-kierowca konto, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz inne informacje o jego działaniach w ramach Prawko.pl.
5. Użytkownik – podmiot, który dokonał rejestracji i aktywacji zarejestrowany w Prawko.pl i posiadający aktywne Konto.
6. Oferta – propozycja zawarcia umowy sprzedaży towaru lub odpłatnego uruchomienia usługi na warunkach określonych przez e-kierowca, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanego towaru lub usługi, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Prawko.pl.
7. Regulamin – niniejszy regulamin Programu, dostępny pod adresem: https://prawko.pl/konto-partnera/
8. Regulamin Prawko.pl – regulamin określający zasady korzystania z Prawko.pl, dostępny pod adresem: https://prawko.pl/regulamin/
9. Umowa – stosunek prawny, jaki powstaje między e-kierowca a Uczestnikiem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W związku z udziałem w Programie pomiędzy Uczestnikami a e-kierowca dochodzi do zawarcia umowy w ramach nieewidencjonowanej lub ewidencjonowanej (rejestrowanej) działalności gospodarczej.
10. Uczestnik – każdy podmiot posiadający na podstawie polskiego prawa pełną zdolność do czynności prawnych, polską rezydencję podatkową i spełnia łącznie pozostałe warunki, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu.
11. Udostępnienie – wygenerowanie w Prawko.pl linku do Oferty i jego udostępnienie osobie trzeciej, w celu jej polecenia osobom trzecim, w taki sposób by po kliknięciu w link do Oferty spowodować przekierowanie do Oferty dostępnej w Prawko.pl.
12. Polecony – Użytkownik, który został przekierowany do Oferty za pośrednictwem Udostępnienia i skorzystał z zakupu co najmniej jednego towaru lub usługi dostępnej na Prawko.pl.
13. Transakcja – oznacza sytuację, w której Polecony, został przekierowany za pośrednictwem Udostępnienia na Ofertę i zakupił towar lub usługę będącą jej przedmiotem, uiściła za nie wynagrodzenie i nie odstąpił od umowy w okresie 14 dni od jej zawarcia.
14. Wynagrodzenie  – środki pieniężne przyznawane Uczestnikowi przez e-kierowca, na zasadach określonych w Regulaminie.
15. System Weryfikacji – oznacza algorytm umożliwiający przypisanie Transakcję do Poleconego oraz do Uczestnika.

§2 Program
1. Organizatorem Programu jest e-kierowca.
2. e-kierowca jest odpowiedzialna za przeprowadzenie Programu oraz jego prawidłową organizację.
3. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i polega na Udostępnieniu przez Uczestnika Oferty.
4. W przypadku dokonania Transakcji Uczestnikowi są przypisywane do Konta środki, które po przekroczeniu kwoty 500,00 zł mogą być mu wypłacone jako Wynagrodzenie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Wynagrodzenie jest należne i podlega wypłacie wyłącznie pod warunkiem, że przypisane Uczestnikowi środki za Transakcje przekroczą w ciągu 12 miesięcy kwotę 500 zł.
6. Środki przypisane Uczestnikowi zachowują swoją ważność przez okres 12 miesięcy od dnia ich przypisania na Koncie i są z niego automatycznie odpisywane po upływie tego okresu w ile w trakcie jego biegu nie zostaną wypłacone jako Wynagrodzenie.
7. Program rozpoczyna się w dniu 07.01.2021 r. i trwa przez czas nieokreślony.
8. e-kierowca może zakończyć Program w każdym czasie, za miesięcznym wyprzedzeniem, o czym powiadomi Uczestników Programu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§3 Zasady uczestnictwa w Programie
1. Do Programu może przystąpić Użytkownik, który spełni dodatkowo łącznie następujące warunki:
a. prowadzi lub zamierza prowadzić nieewidencjonowaną lub ewidencjonowaną (rejestrowaną) działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców;
b. posiada aktywne Konto;
c. zaakceptuje Regulamin;
d. wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Programu i wypełni własne obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych w związku z przystąpieniem do Programu.
2. Użytkownik przystępuje do Programu poprzez wybranie opcji „Dołącz do Programu” dostępnej pod adresem https://prawko.pl/rejestracja-do-programu-partnera/.
3. Z chwilą spełnienia warunków określonych w ust. 1 powyżej, Uczestnik otrzyma na adres e-mail podany w ustawieniach Konta wiadomość potwierdzającą rejestrację w Programie i zawarcie Umowy. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

4. Uczestnikowi nie wolno ingerować w treść, formę i inne elementy Ofert będących przedmiotem Udostępnienia.
5. Uczestnikowi nie wolno udostępniać Ofert w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego
6. Uczestnikowi nie wolno podejmować działań polegających na fałszowaniu danych w ramach Programu.
7. e-kierowca zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu Udostępnienia Ofert w szczególności poprzez weryfikację czy Uczestnik stosuje się do odpowiednich postanowień Regulaminu i Regulaminu Prawko.pl.
8. W przypadku, gdy działania Uczestnika naruszają postanowienia Regulaminu lub Regulaminu Prawko, lub gdy Uczestnik podjął jakiekolwiek działania, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Prawko.pl, są sprzeczne z założeniami Programu opisanymi w Regulaminie, nie spełnia wymogów uczestnictwa w Programie, e-kierowca ma prawo rozwiązać umowę zawartą na podstawie Regulaminu bez zachowania okresu wypowiedzenia.
9. e-kierowca może rozwiązać z Uczestnikiem umowę zawartą na podstawie Regulaminu z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
10. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy może nastąpić na adres poczty elektronicznej Uczestnika wskazany w ustawieniach Konta.
11. Jeżeli Umowa została rozwiązana na podstawie decyzji e-kierowca Uczestnik nie jest uprawniony do ponownego udziału w Programie, bez uprzedniej zgody e- kierowca.
12. Uczestnik w ramach Programu otrzymuje od e-kierowca, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz powiadomień push w Aplikacji Mobilnej, informacje dotyczące uczestnictwa w Programie, w tym informacje o produktach, usługach, benefitach, akcjach promocyjnych, kampaniach i ofertach związanych z Programem.

§4 Wynagrodzenie
1. W ciągu 45 dni od Transakcji e-kierowca dokonuje jej weryfikacji. Pozytywna weryfikacja skutkuje przypisaniem środków na Koncie.
2. Środki za Transakcję są przypisywane na Koncie w wysokości podanej na stronie: https://prawko.pl/konto-partnera
3. Przypisanie środków następuje najwcześniej po 45 dniach od Transakcji.
4. Wynagrodzenie jest należne na koniec miesiąca, w którym wysokość przypisanych na Koncie środków wyniesie co najmniej 500 zł i umożliwia wystawienie rachunku lub faktury
5. Rachunek może wystawić wyłącznie osoba prowadząca nieewidencjonowaną działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców.
6. Uczestnik przesyła rachunek lub fakturę w formie elektronicznej na adres:
[email protected].
7. Wynagrodzenie jest wypłacane w terminie 14 dni od otrzymania przez e-kierowca rachunku lub faktury na rachunek bankowy Uczestnika zapisany na Koncie lub wskazany w rachunku lub fakturze.

§5 Reklamacje
Reklamacje Uczestnika związane z uczestnictwem w Programie są rozpatrywane na zasadach określonych w Regulaminie Prawko.pl.
§6 Dane osobowe Uczestników Dane Uczestnika są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności Prawko.pl.
§7 Odstąpienie od Umowy Uczestnik może odstąpić od Umowy, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Zasady odstąpienia od Umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od Umowy, z którego Uczestnik może skorzystać, określone są w pouczeniu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.

§8 Rozwiązanie Umowy
1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym czasie. Rezygnacja jest jednoznaczna z wypowiedzeniem Umowy w ramach Programu.
2. Rezygnacja następuje poprzez: kliknięcie przycisku „ZREZYGNUJ Z PROGRAMU” dostępnego w panelu administracyjnym / ustawieniach Konta.
3. Od momentu rezygnacji z Programu nie będzie już możliwe korzystanie z takich funkcjonalności Programu jak udostępnianie Ofert oraz przypisywanie środków i wypłata Wynagrodzenia.
4. Rozwiązanie Umowy następuje również w przypadku zawieszenia Konta lub jego usunięcia.

§9 Przerwy, problemy i wsparcie techniczne
1. e-kierowca dołoży wszelkich starań, by Program działał w sposób nieprzerwany i niezakłócony.
2. e-kierowca uprawniona jest do czasowych przerw w działaniu Programu z przyczyn technicznych. O planowanej przerwie technicznej e-kierowca powiadomi Uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej lub powiadomienia push w Aplikacji Mobilnej.
3. e-kierowca informuje Uczestnika, że czasowe przerwy w działaniu Programu mogą mieć charakter nieplanowany, w szczególności ze względu na awarię i usterki techniczne niezależne od e-kierowca.
4. Uczestnik powinien poinformować e-kierowca o wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Programu wysyłając wiadomość na adres: [email protected]

§10 Postanowienia końcowe
1. e-kierowca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. O zmianie Regulaminu, e-kierowca poinformuje poprzez zamieszczenie informacji w przedmiocie zmiany na stronie https://prawko.pl/regulamin-programu-partnera/ oraz w drodze informacji przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazany w ustawieniach Konta.
2. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez e-kierowca, nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie wskazanej w zdaniu poprzednim.

3. Uczestnik może odmówić ich akceptacji poprzez złożenie rezygnacji, w sposób i w terminie określonym w §8. Niezłożenie rezygnacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest uznawane za ich akceptację przez Uczestnika. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem Umowy pomiędzy Uczestnikiem a e-kierowca – postanowienia §8 stosuje się odpowiednio.
4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu Prawko.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
5. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Załącznik nr 1 Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu.
W ciągu 14 dni od zawarcia Umowy z e-kierowca, możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby to zrobić, poinformuj nas o swojej decyzji składając
oświadczenie drogą elektroniczną z adresu e-mail podanego w ustawieniach Twojego Konta na wskazany adres e-mail: [email protected].

Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej. Do zachowania terminu wystarczy, że przed jego upływem wyślesz oświadczenie. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) na adres: e-kierowca sp. z o.o. sp. k. ul. Łady 14a, 71-065 Poznań.

Treść oświadczenia: Ja …………………………………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od udziału w Programie „Polecam Prawko.pl”. Data zawarcia umowy to ………………………………….. . Imię i nazwisko………………………………………………………….