B4_MD_031

Egzamin państwowy kończy twoją drogę do prawa jazdy. Jest też jednym z najbardziej stresujących elementów całego procesu. Aby łatwo sobie z nim poradzić warto poznać rządzące nim reguły.

Jak się zapisać?

Zapisu na egzamin możesz dokonać na dwa sposoby:

 • W siedzibie ośrodka egzaminacyjnego – musisz mieć przy sobie otrzymany wcześniej numer PKK oraz dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej. W przypadku kategorii B prawa jazdy opłata za egzamin teoretyczny wynosi 30 zł , a za egzamin praktyczny 140 zł. Opłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy ośrodka egzaminacyjnego lub w okienku biura obsługi klienta. Dane do przelewu można odnaleźć na stronach internetowych poszczególnych WORD.
 • Przez Internet – w tym celu musisz zarejestrować się na stronie info-car.pl. Przygotuj numer PESEL i PKK, będą potrzebne w trakcie ustalania terminu. Po wybraniu ośrodka egzaminacyjnego i najlepszego dla Ciebie terminu opłać egzamin przy użyciu karty płatniczej (Visa lub MasterCard) lub e-przelewem. Przy płatności doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł. Po zakończeniu procedury otrzymasz potwierdzenie zapisu na wybrany termin egzaminu

Pamiętaj, że jeżeli chcesz przystąpić do części praktycznej egzaminu państwowego na pojeździe OSK, jesteś zobowiązany, za każdym razem, złożyć swój wniosek i oświadczenie Ośrodka Szkolenia Kierowców o wyrażeniu zgody na udział pojazdu tego Ośrodka w części praktycznej egzaminu państwowego. Możesz również wnioskować o uczestnictwo w egzaminie dodatkowego egzaminatora, który nadzoruje egzamin oraz o uczestnictwo w egzaminie praktycznym instruktora, z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru instruktora. Nie później niż na 2 dni przed planowanym egzaminem państwowym możesz również poinformować w formie pisemnej ośrodek egzaminowania, że nie stawisz się na egzamin w wyznaczonym terminie. W tym przypadku ośrodek egzaminowania wyznaczy nowy termin egzaminu.

Warunki przeprowadzenia egzaminu

Aby przystąpić do egzaminu musisz okazać jeden z dokumentów potwierdzających Twoją tożsamość. Za właściwy dokument uznaje się dowód osobisty, kartę pobytu, paszport. Do dokumentów tych można również zaliczyć prawo jazdy, jeżeli takowe posiadasz. Egzaminator odmówi przeprowadzenia egzaminu państwowego w następujących sytuacjach:

 • jeżeli nie jest możliwe ustalenie tożsamości osoby zgłaszającej się na egzamin,
 • jeżeli osoba egzaminowana zgłaszająca się na egzamin odmówiła poddania się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu,
 • jeżeli osoba egzaminowana zgłaszająca się na egzamin zaproponowała egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu,
 • jeżeli osoba egzaminowana zgłaszająca się na egzamin nie spełnia warunków wynikających z wpisanych w orzeczeniu lekarskim kodów ograniczeń w korzystaniu z uprawnień do kierowania pojazdami ze względu na stan zdrowia (np. obowiązkowa jazda w okularach),
 • jeżeli osoba egzaminowana zgłaszająca się na egzamin nie okazała prawa jazdy (dotyczy sytuacji podwyższenia posiadanej kategorii),
 • jeżeli osoba egzaminowana zgłaszająca się na egzamin jest niepełnosprawna i nie podstawiono do egzaminu pojazdu przystosowanego dla niej lub pojazdu bez sprzęgła (w przypadku przystąpienia do egzaminu na pojazd z automatyczną skrzynią biegów),
 • jeżeli nie jest możliwe potwierdzenie danych dotyczących instruktora, tłumacza przysięgłego, tłumacza języka migowego lub tłumacza systemu językowo-migowego, mającego brać udział w części praktycznej egzaminu państwowego lub nie zgłosił się on na egzamin,
 • jeżeli warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają przeprowadzanie egzaminu,
 • jeżeli stwierdzono awarię urządzenia rejestrującego, uniemożliwiającą rejestrację przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego sprawnym pojazdem.
Skip to content