1C107

Wyniki naszej ostatniej ankiety na Facebook’u dobitnie wskazują, że jesteście świadomi odpowiedzialności karnej związanej z nieudzieleniem pierwszej pomocy. Niesienie pierwszej pomocy powinno być naturalnym odruchem każdego człowieka. Obowiązek ten wynika również z przepisów prawa:

Art. 4. Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym: „Kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i umiejętności ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.”

Art. 162 § 1 Kodeksu Karnego „Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Art. 44. 2. Ustawy Prawo o ruchu drogowym „Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję; ”

Każdy z nas ma obowiązek udzielania pomocy. W myśl Ustawy o PRM obowiązek ten polega na skutecznym wezwaniu służb ratunkowych do osoby znajdującej się w stanie zagrożenia życia. Oznacza to, że dyspozytor medyczny po uzyskaniu wszystkich informacji dotyczących zdarzenia/zachorowania potwierdzi przyjęcie wezwania. W zależności od stanu poszkodowanego, na podstawie zebranego wywiadu, dyspozytor medyczny udzieli wskazówek i instruktażu udzielania pierwszej pomocy.

Będąc świadomymi ciążącej na Was odpowiedzialności zwróćcie szczególną uwagę na następujące pytania egzaminacyjne:

Pytanie egzaminacyjne:

Kto podlega odpowiedzialności karnej w przypadku nieudzielenia pomocy poszkodowanemu w wypadku drogowym z bezpośrednim zagrożeniu utraty zdrowia i życia?

A) Każda osoba, która mogła udzielić pomocy bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku zdrowia. 
B) Tylko lekarz.
C) Tylko uczestnik wypadku drogowego. 

Pytanie egzaminacyjne:

Czy jako uczestnik wypadku drogowego, w którym są ranni, masz obowiązek wezwać służby ratunkowe oraz udzielić niezbędnej pomocy poszkodowanym?

TakNie

Pytanie egzaminacyjne:

Czy w takiej sytuacji zawsze jesteś zobowiązany do zatrzymania się?

Tak / Nie 

Pytanie egzaminacyjne:

Czy jako kierujący pojazdem, który uczestniczy w wypadku drogowym, masz obowiązek udzielenia niezbędnej pomocy jego ofiarom?

Tak Nie

Pytanie egzaminacyjne:

Czy każdy ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku drogowym?

A) Nie, gdyż udzielać pomocy mogą jedynie osoby z wykształceniem medycznym. 
B) Tak, gdyż można samodzielnie wykonać część działań ratunkowych.
C) Nie, gdyż za ewentualnie popełnione błędy grozi odpowiedzialność karna. 

Polub też nas na Facebooku, udostępniamy dużo materiałów video i pomagamy zdać egzamin na Prawko!
Zapoznaj się również z artykułem na temat stresu podczas egzaminu.

Skip to content