Zadaniem Wojewódzkiego Ośrodku Ruchu Drogowego w Bielsku Białej jest organizowanie i przeprowadzanie państwowych egzaminów na prawo jazdy. Prowadzone są również:

szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów

szkolenia dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy

kursy dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

szkolenia dla kierowców wykonujących przewóz drogowy

kierowanie ruchem drogowym

Godziny funkcjonowania

Biuro Obsługi Klienta w Bielsku Białej czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 19:00.

Informacja o rezygnacji:

Z Rezygnacji z egzaminu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, można dokonać nie później niż dwa dni przed jego wyznaczonym terminem, wyłącznie w formie pisemnej:

  1. osobiście w Biurze Obsługi Klienta
  2. drogą pocztową

Warunkiem zmiany terminu egzaminu jest zwrot otrzymanego przy zapisie na egzamin zaświadczenia. Na zaświadczeniu musi być informacja o rezygnacji z wyznaczonego terminu i podpis osoby egzaminowanej.

Informacja o skargach i reklamacji:

Zgodnie z Art. 68 ust. 1 Ustawy o kierujących z dnia 5 stycznia 2011 roku osoba, która przystąpiła do egzaminu państwowego może zgłaszać, za pośrednictwem dyrektora ośrodka egzaminowania, do właściwego organu nadzoru, skargi i zastrzeżenia co do jego przebiegu i oceny. Skargi można składać w ciągu 14 dni od dnia, w którym egzamin był przeprowadzony.

Skargi przyjmowane są w godzinach pracy ośrodka,

w następujących miejscach:

– u Egzaminatora Nadzorującego – parter, pokój nr 7

– w Biurze Obsługi Klienta w przypadku nieobecności Egzaminatora Nadzorującego

Skargę należy złożyć w formie pisemnej podając datę, godzinę i opis zdarzenia, które jest jej przedmiotem oraz następujące informacje:

– imię i nazwisko osoby składającej skargę,

– pełny adres zameldowania,

– pełny adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,

– numer telefonu,

– adres e-mail.

Nadzór nad procesem egzaminowania w WORD w Bielsku-Białej sprawuje Marszałek Województwa Śląskiego.

 

 

Skip to content