odstawowym celem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu to organizowanie egzaminów państwowych, sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami.

Kursy i szkolenia

 • Kurs dla kandydatów na egzaminatorów
 •  Kurs dla kandydatów na instruktorów
 •  Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii
 •  Warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów
 •  Szkolenie diagnostów
 •  Kurs kierowców przewożących towary niebezpieczne (ADR)
 •  Kurs osób ubiegających się o uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika
 •  Kurs kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

 

ZMIANY  W PRZEPISACH  PRAWA – Nowe obowiązki i wymagania dla zarządzających transportem oraz przedsiębiorców wykonujacych transport

 •  Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 •  Szkolenia kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt 
 •  Szkolenie kierowców wykonujących przewóz drogowy – Kwalifikacja wstępna
 • Szkolenie kierowców wykonujących przewóz drogowy – Kwalifikacja wstępna przyspieszona
 • Szkolenie kierowców wykonujących przewóz drogowy – SZKOLENIE OKRESOWE kierowców
 • Szkolenie kierowców wykonujących transport drogowy taksówką
 • Szkolenie osób w zakresie kierowania ruchem drogowym
 • Szkolenie operatów wózków widłowych z wymianą butli gazowej
 • Szkolenie bezpiecznej wymiany butli gazowych
 • Szkolenie Doskonalenie techniki jazdy i obsługi pojazdów
 • JAZDA PRÓBNA dla kandydatów na kierowców oczekujących na egzamin
 • Szkolenie nauczycieli z zakresu ruchu drogowego

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu w ramach swojej statutowej działalności zajmuje się sprawami związanymi z szeroko pojętym bezpieczeństwem ruchu drogowego. Za podstawowy cel i kierunek swoich działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego przyjął oddziaływanie na młodych uczestników ruchu drogowego, stojąc na stanowisku, iż od najmłodszych lat należy rozpocząć edukację związaną z ruchem drogowym. Kontakty z dziećmi i młodzieżą szkolną to priorytet w naszym działaniu ,stąd w programie działania WORD w Elblągu znalazły się przede wszystkim zamierzenia dotyczące tych grup uczestników ruchu.

WORD posiada również pracownię psychologiczną.

GODZINY FUNKCJONOWANIA: 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu  pracuje od poniedziałku do piątku. 

Przyjmowanie interesantów oraz zapisy 

telefoniczne na egzamin: godz. 8.00 – 16.00

 

 

Rodzaj / Kategoria Cena
Teoretyczny / AM, A1, A, B, B1, C1, D1, T, C, D, pozwolenie na tramwaj  30 zł
Praktyczny / AM 140 zł
Praktyczny / A1, A2, A 180 zł
Praktyczny / B 140 zł
Praktyczny / B1, C1, D1, T 170 zł
Praktyczny / C, D, B+E 200 zł
Praktyczny / C+E, C1+E, D+E, D1+E,  245 zł
Praktyczny / celem uzyskania wpisu “kod 96” do kat. B  170 zł
Pozwolenie na tramwaj  125 zł


INFORMACJE O REZYGNACJI: 

“§ 3a. 1. W przypadku gdy osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni przed planowanym egzaminem państwowym, poinformowała wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, w formie pisemnej, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie, opłata pobrana odpowiednio za część teoretyczną, część praktyczną lub całość egzaminu państwowego podlega:

1)   zaliczeniu na poczet odpowiedniej części egzaminu państwowego lub całości egzaminu państwowego 

     przeprowadzanego w innym terminie albo

2)   zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej.

 1. W przypadku gdy osoba egzaminowana, mając wyznaczony termin części praktycznej egzaminu państwowego, nie uzyskała pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu państwowego, opłata pobrana za część praktyczną egzaminu państwowego podlega:

1)   zaliczeniu na poczet tej części egzaminu państwowego w innym terminie albo

2)   zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej.

 1. W przypadku złożenia przez osobę egzaminowaną wniosku o zwrot opłaty, o której mowa w ust. 1 lub 2, opłatę zwraca się, pomniejszając jej wysokość o koszty zwrotu tej opłaty, nie więcej jednak niż o 10%.”.

 

SKARGI: Dyrektor WORD w Elblągu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek 

w godzinach 14.00-15.00.

 

Skip to content