Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lesznie zajmuje się egzaminowaniem kandydatów na kierowców i kierowców, prowadzi również następujące kursy i szkolenia:

  • kurs dla osób kierujących ruchem drogowym,
  • szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego,
  • kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

WORD w Lesznie prowadzi ponadto działalność mającą na celu promocję i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności popularyzację przepisów ruchu drogowego i podnoszenie kultury jazdy kierowców. 

 

Współpracuje też z ośrodkami szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców w celu podniesienia jakości i poziomu szkolenia. 

GODZINY FUNKCJONOWANIA:
Biuro Obsługi Klienta

czynne jest w godz. 7:30 – 15:30 (w czwartek w godz. 7:30 – 16:00)

(dokonywanie opłat gotówkowych za egzaminy i szkolenia w godz. 7:30 – 15:00)

Zapisy na kursy i szkolenia

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 (w czwartek w godz. 7:30 – 16:00)

 

Cennik:

Rodzaj / Kategoria Cena
Teoretyczny / AM, A1, A, B, B1, C1, D1, T, C, D,  30 zł
Praktyczny / AM 140 zł
Praktyczny / A1, A2, A 180 zł
Praktyczny / B 140 zł
Praktyczny / B1, C1, D1, T 170 zł
Praktyczny / C, D, B+E 200 zł
Praktyczny / C+E, C1+E, D+E, D1+E,  245 zł
Praktyczny / celem uzyskania wpisu „kod 96” do kat. B  170 zł

 

 

REZYGNACJA: Osoba, która ma planowany termin egzaminu może dokonać zmiany bądź rezygnacji z wyznaczonego terminu egzaminu nie później niż na 2 dni przed planowanym terminem egzaminu wyłącznie w formie pisemnej.

Zmiany można dokonać na piśmie osobiście, poprzez pełnomocnika, e-mailem (wniosek zeskanowany z własnoręcznym podpisem), faksem lub pocztą zachowując ww. termin zmiany.

Osoba zainteresowana lub jej pełnomocnik składa w Biurze Obsługi Klienta wniosek o zmianę terminów egzaminów dla wymienionej we wniosku osoby nie później niż na 2 dni przed planowanym egzaminem państwowym.

Uruchomienie biegu terminu zaczyna się w dniu doręczenia zawiadomienia do Biura Obsługi Klienta, rozumianego jako faktyczny wpływ do Ośrodka. Początkiem biegu terminu jest dzień następny po dniu wpływu pisma.

Termin „nie później niż na 2 dni przed planowanym egzaminem” będzie zachowany, jeśli wyznaczony dzień egzaminu poprzedzać będą 2 dni (w tym również są to tzw. dni wolne następujące po dniu poinformowania Ośrodka).

Zmiany lub rezygnacji może również dokonać osoba upoważniona przez osobę zdającą, w tym przypadku zmiana taka ważna jest wraz z pisemnym pełnomocnictwem.

Rezygnacje pisemne będą przyjmowane i dokonywane w godzinach pracy WORD Leszno, przy czym w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy (rezygnacje na najbliższy dzień roboczy) do godziny 14:00.

W przypadku niedostarczenia pisemnego potwierdzenia zmiany terminu egzaminu zgłoszonej drogą telefoniczną żadne roszczenia wobec WORD nie będą rozpatrywane.

W przypadku złożenia przez osobę egzaminowną wniosku o zwrot opłaty za egzamin, opłatę zwraca się pomniejszając jej wysokość o koszty tej opłaty, nie więcej niż o 10%.

 

Informacja o skargach i reklamacjach: e-mail: [email protected]

Skip to content