Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku przeprowadza egzaminy państwowe na prawo jazdy wszystkich kategorii. Na terenie WORDu znajduje się Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów. Prowadzone są również szkolenia:

Kurs dla kandydatów na egzaminatorów

Kurs dla osób kierujących ruchem

Kurs reedukacyjny- problematyka przeciwalkoholowa i przeciwdziałania narkomanii

Kurs dla naruszających przepisy ruchu drogowego. 

Godziny funkcjonowania:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku  czynny jest od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00. 

Egzaminy w ośrodku egzaminowania odbywają się w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 7:05 do 15:00 w środy w godzinach 7:05 do 19:30, wg wcześniejszych zapisów w Biurze Obsługi Egzaminów.

Cennik:

Rodzaj / Kategoria Cena
Teoretyczny / AM, A1, A, B, B1, C1, D1, T, C, D,  30 zł
Praktyczny / AM 140 zł
Praktyczny / A1, A2, A 180 zł
Praktyczny / B 140 zł
Praktyczny / B1, C1, D1, T 170 zł
Praktyczny / C, D, B+E 200 zł
Praktyczny / C+E, C1+E, D+E, D1+E,  245 zł
Praktyczny / celem uzyskania wpisu „kod 96” do kat. B  170 zł

Informacja o rezygnacji:

Osoba może dokonać zmiany bądź rezygnacji z wyznaczonego terminu egzaminu

nie później niż na dwa dni robocze przed wyznaczonym terminem egzaminu wyłącznie w formie pisemnej

– osobiście, poprzez pełnomocnika, e-mailem, faxem, pocztą

(dzień wpływu informacji o rezygnacji i dzień egzaminu dzielą dwa pełne dni robocze zgodnie z KPA).

Informacja o skargach i reklamacji

Osoba, która przystąpiła do egzaminu państwowego, w ciągu 14 dni od daty egzaminu zgłasza skargę, co do jego przebiegu i oceny za pośrednictwem Dyrektora WORD do Marszałka Województwa Pomorskiego.

Celem potwierdzenia terminu złożenia, skargę składa się na piśmie.

Dyrektor WORD Słupsk w terminie 14 dni od daty złożenia skargi przesyła ją do Marszałka Województwa Pomorskiego wraz z kompletem dokumentów.

Odpowiedzi na skargę udziela Marszałek Województwa Pomorskiego, w terminach wynikających z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zawiadamiając Dyrektora WORD o sposobie załatwienia sprawy.

Dyrektor WORD w Słupsku zgodnie z art 72, ust. 2, pkt 2 Ustawy o kierujących pojazdami może wystąpić do Marszałka Województwa Pomorskiego z wnioskiem o unieważnienie egzaminu państwowego, jeżeli egzamin był przeprowadzony niezgodnie z przepisami ustawy, a ujawnione nieprawidłowości miały wpływ na jego wynik.Nagranie z przebiegu egzaminu osoba zainteresowana ogląda na wniosek. Wniosek składa się w formie pisemne.

Skip to content