WORD SOCHACZEW

KONTAKT

Adres ikona

ul. Żeromskiego 12
96-500 Sochaczew

Telefon ikona

(46) 861-56-52

OPIS

WORD Sochaczew oferuje możliwość przeprowadzenia egzaminu teoretycznego oraz praktycznego na prawo jazdy kategorii B.

GODZINY FUNKCJONOWANIA:

poniedziałek – piątek 7:30-14:30

CENNIK:

Rodzaj / Kategoria
Cena
egzamin teoretyczny B
50zł
egzamin praktyczny B
200zł

INFORMACJA O REZYGNACJI

Zgodnie z rozporządzeniem (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2019 r. poz. 1206), rezygnacji z egzaminu bez ponoszenia konsekwencji finansowych można dokonać:
na pisemny wniosek, złożony osobiście lub przesłany drogą elektroniczną :e-mail: [email protected] – dla osób zdających w Płocku,
e-mail: [email protected] – dla osób zdających w Sochaczewie.

Na żądanie ośrodka egzaminowania wymagane jest okazanie urzędowego potwierdzenia przedłożenia (UPP) lub wydruku potwierdzenia dostarczenia (odczytu) korespondencji wysłanej pocztą elektroniczną.

Pisemny wniosek należy złożyć nie później niż na 2 dni robocze przed wyznaczonym terminem egzaminu. Uwaga! Za datę zgłoszenia rezygnacji uznaję się datę doręczenia.

Podanie o zmianę terminu egzaminu w przypadku, gdy zgłoszenie rezygnacji nastąpi nie później niż na 2 dni robocze przed wyznaczoną datą egzaminu, opłata za egzamin podlega zwrotowi lub zaliczeniu na poczet kolejnego egzaminu.
Jeżeli osoba egzaminowana nie przystąpiła do egzaminu państwowego w wyznaczonym terminie, ośrodek egzaminowania na jej wniosek wyznacza kolejny egzamin po uiszczeniu opłaty za egzamin (§11 pkt. 3 Dz. U. z 2019 r. poz. 1206).

Uwaga!
Wszystkie złożone wnioski są rozpatrywane na bieżąco w dniach
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -14.45.

INFORMACJA O SKARGACH I REKLAMACJACH

Skargi i zastrzeżenia co do przebiegu i oceny egzaminu państwowego na prawo jazdy składa się z do Marszałka Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce. Skargi można składać w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce przy ul. Rolna 30

Skargi można składać w ciągi 14 dni od dnia, w którym egzamin był przeprowadzony.

Skarga może zostać złożona:
Osobiście – w formie papierowej z podpisem ręcznym (Sekretariat Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce przy ul. Rolnej 30 w godzinach pracy ośrodka);
Przez operatora pocztowego – w formie papierowej z podpisem ręcznym (adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce ul. Rolna 30, 07-410 Ostrołęka);
Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) – z podpisem zaufanym lub osobistym (dowód osobisty z warstwa elektroniczną);
Drogą e-mail w formie elektronicznej – z podpisem kwalifikowanym (elektronicznym)(adres e-mail: [email protected]).
W przypadku złożenia przez osobę zdającą do WORD skargi (podania), która nie została właściwie podpisana, wydłuża się czas jej rozpatrzenia przez Marszałka i generuje konieczność wezwania osoby składającej skargę do uzupełnienia braków formalnych.

Działając w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego skargi i zastrzeżenia co do przebiegu egzaminu i jego oceny, rozpatruje:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Departament Organizacji
Wydział ds. Kandydatów i Kierujących Pojazdami
ul. Skoczylasa 4
03-469 Warszawa

WORD SOCHACZEW

KONTAKT

Adres ikona

ul. Żeromskiego 12
96-500 Sochaczew

Telefon ikona

(46) 861-56-52

OPIS

WORD Sochaczew oferuje możliwość przeprowadzenia egzaminu teoretycznego oraz praktycznego na prawo jazdy kategorii B.

GODZINY FUNKCJONOWANIA:

poniedziałek – piątek 7:30-14:30

CENNIK:

Rodzaj / Kategoria
Cena
egzamin teoretyczny B
50zł
egzamin praktyczny B
200zł

INFORMACJA O REZYGNACJI

Zgodnie z rozporządzeniem (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2019 r. poz. 1206), rezygnacji z egzaminu bez ponoszenia konsekwencji finansowych można dokonać:
na pisemny wniosek, złożony osobiście lub przesłany drogą elektroniczną :e-mail: [email protected] – dla osób zdających w Płocku,
e-mail: [email protected] – dla osób zdających w Sochaczewie.

Na żądanie ośrodka egzaminowania wymagane jest okazanie urzędowego potwierdzenia przedłożenia (UPP) lub wydruku potwierdzenia dostarczenia (odczytu) korespondencji wysłanej pocztą elektroniczną.

Pisemny wniosek należy złożyć nie później niż na 2 dni robocze przed wyznaczonym terminem egzaminu. Uwaga! Za datę zgłoszenia rezygnacji uznaję się datę doręczenia.

Podanie o zmianę terminu egzaminu w przypadku, gdy zgłoszenie rezygnacji nastąpi nie później niż na 2 dni robocze przed wyznaczoną datą egzaminu, opłata za egzamin podlega zwrotowi lub zaliczeniu na poczet kolejnego egzaminu.
Jeżeli osoba egzaminowana nie przystąpiła do egzaminu państwowego w wyznaczonym terminie, ośrodek egzaminowania na jej wniosek wyznacza kolejny egzamin po uiszczeniu opłaty za egzamin (§11 pkt. 3 Dz. U. z 2019 r. poz. 1206).

Uwaga!
Wszystkie złożone wnioski są rozpatrywane na bieżąco w dniach
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -14.45.

INFORMACJA O SKARGACH I REKLAMACJACH

Skargi i zastrzeżenia co do przebiegu i oceny egzaminu państwowego na prawo jazdy składa się z do Marszałka Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce. Skargi można składać w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce przy ul. Rolna 30

Skargi można składać w ciągi 14 dni od dnia, w którym egzamin był przeprowadzony.

Skarga może zostać złożona:
Osobiście – w formie papierowej z podpisem ręcznym (Sekretariat Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce przy ul. Rolnej 30 w godzinach pracy ośrodka);
Przez operatora pocztowego – w formie papierowej z podpisem ręcznym (adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce ul. Rolna 30, 07-410 Ostrołęka);
Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) – z podpisem zaufanym lub osobistym (dowód osobisty z warstwa elektroniczną);
Drogą e-mail w formie elektronicznej – z podpisem kwalifikowanym (elektronicznym)(adres e-mail: [email protected]).
W przypadku złożenia przez osobę zdającą do WORD skargi (podania), która nie została właściwie podpisana, wydłuża się czas jej rozpatrzenia przez Marszałka i generuje konieczność wezwania osoby składającej skargę do uzupełnienia braków formalnych.

Działając w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego skargi i zastrzeżenia co do przebiegu egzaminu i jego oceny, rozpatruje:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Departament Organizacji
Wydział ds. Kandydatów i Kierujących Pojazdami
ul. Skoczylasa 4
03-469 WarszawaSkip to content