SYGNALIZATORY

SYGNALIZATORY

Carousel
Galeria z Lightboxem

KATEGORIE ZNAKÓW

znaki ostrzegawcze

OSTRZEGAWCZE

znaki nakazu

NAKAZU

znaki zakazu

ZAKAZU

znaki informacyjne

INFORMACYJNE

Znaki poziome

POZIOME

Sygnały

ŚWIETLNE

Sygnalizatory

SYGNALIZATORY

Sygnały dźwiękowe

SYGNAŁY DŹWIĘKOWE

znaki uzupełniające

UZUPEŁNIAJĄCE

znaki kierunku

KIERUNKU

Sygnały dawane przez osoby uprawnione

SYGNAŁY

Sygnalizatory w
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY 1 ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Sygnały świetlne dla kierujących i pieszych

§ 95. 1. Sygnały świetlne nadawane przez sygnali- zator S-1 oznaczają:

 1. sygnał zielony — zezwolenie na wjazd za sygnali- zator,

 2. sygnał żółty — zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia tego sygnału pojazd znajdu- je się tak blisko sygnalizatora, że nie może być za- trzymany przed nim bez gwałtownego hamowa- nia; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał czerwony,

 3. sygnał czerwony — zakaz wjazdu za sygnalizator,

 4. sygnały czerwony i żółty, nadawane jednocześnie

— zakaz wjazdu za sygnalizator; sygnały te ozna- czają także, że za chwilę zapali się sygnał zielony.

 1. Sygnały świetlne, o których mowa w ust. 1, nadawane przez sygnalizator SB oznaczają:

 1. sygnał w kształcie kreski pionowej — zezwolenie na wjazd za sygnalizator,

 2. sygnał w kształcie dwóch kropek — zakaz wjazdu za sygnalizator; zakaz nie dotyczy kierujących po- jazdami, które w chwili zapalenia się tego sygnału znajdują się tak blisko sygnalizatora, że nie mogą być zatrzymane przed nim bez gwałtownego ha- mowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał w kształcie kreski pozio- mej,

 3. sygnał w kształcie kreski poziomej — zakaz wjazdu za sygnalizator; takie samo znaczenie mają wyświetlane jednocześnie sygnały w kształcie kreski poziomej i dwóch kropek oznaczające także, że za chwilę zapali się sygnał w kształcie kreski pionowej.

 1. Sygnał w kształcie kreski pionowej nie zezwala na wjazd za sygnalizator, jeżeli:

 1. ruch pojazdu utrudniłby opuszczenie jezdni pie- szym lub rowerzystom,

 2. ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby moż- liwe przed zakończeniem nadawania sygnału ze- zwalającego na wjazd za sygnalizator.

 1. Przepis § 99 stosuje się odpowiednio.

§ 103. Sygnały świetlne dla kierujących tramwajami są barwy białej.

§ 104. 1. Sygnały świetlne dla kierujących tramwajami nadawane przez sygnalizator ST oznaczają:

 1. sygnał w kształcie kreski pionowej — zezwolenie na wjazd za sygnalizator,

 2. sygnał w kształcie kreski pionowej migający — za- kaz wjazdu za sygnalizator; zakaz nie dotyczy kierujących tramwajami, które w chwili zapalenia się te- go sygnału znajdują się tak blisko sygnalizatora, że nie mogą być zatrzymane przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał w kształcie kre- ski poziomej,

 3. sygnał w kształcie kreski poziomej — zakaz wjazdu za sygnalizator.

2. Sygnał w kształcie kreski pionowej nie zezwala na wjazd za sygnalizator, jeżeli:

 1. ruch tramwaju utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom,

 2. ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby moż- liwe przed zakończeniem nadawania sygnału ze- zwalającego na wjazd za sygnalizator.

§ 105. Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator SB, o którym mowa w § 102 ust. 2 i 3, bez tabliczki z napisem BUS, dotyczą kierujących tramwajami.

§ 106. 1. Sygnały nadawane przez sygnalizatory kierunkowe STK dotyczą tramwajów jadących w kie- runkach wskazanych przez strzałki umieszczone na ta- bliczce nad sygnalizatorem; przepis § 104 ust. 1 pkt 1 i 3 stosuje się odpowiednio.

 1. Sygnały kierunkowe dla kierujących tramwajami nadawane przez sygnalizator STT oznaczają:

 1. STT-1 — zakaz wjazdu za sygnalizator,

 2. STT-2 — zezwolenie na jazdę we wskazanym kie- runku (kierunkach); kierunki są oznaczone kropka- mi wyświetlanymi w górnej części sygnalizatora wraz z wyświetlaną kropką w górnej jego części; le- wa górna kropka oznacza kierunek w lewo, środko- wa górna kropka kierunek na wprost, a prawa gór- na kropka — w prawo.

 1. Nadawany przez sygnalizatory kierunkowe STK i STT sygnał zezwalający na wjazd oznacza, że przejazd nie ma kolizji z innymi kierunkami ruchu.

 1. Przepisy § 104 ust. 2 stosuje się do sygnałów nadawanych przez sygnalizatory kierunkowe STK i STT.

§ 107. Przepis § 95 ust. 4 i § 99 stosuje się odpowiednio do sygnałów świetlnych dla kierujących tramwajami.

Sygnalizatory w
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY 1 ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Sygnały świetlne dla kierujących i pieszych

§ 95. 1. Sygnały świetlne nadawane przez sygnali- zator S-1 oznaczają:

 1. sygnał zielony — zezwolenie na wjazd za sygnali- zator,

 2. sygnał żółty — zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia tego sygnału pojazd znajdu- je się tak blisko sygnalizatora, że nie może być za- trzymany przed nim bez gwałtownego hamowa- nia; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał czerwony,

 3. sygnał czerwony — zakaz wjazdu za sygnalizator,

 4. sygnały czerwony i żółty, nadawane jednocześnie

— zakaz wjazdu za sygnalizator; sygnały te ozna- czają także, że za chwilę zapali się sygnał zielony.

 1. Sygnały świetlne, o których mowa w ust. 1, nadawane przez sygnalizator SB oznaczają:

 1. sygnał w kształcie kreski pionowej — zezwolenie na wjazd za sygnalizator,

 2. sygnał w kształcie dwóch kropek — zakaz wjazdu za sygnalizator; zakaz nie dotyczy kierujących po- jazdami, które w chwili zapalenia się tego sygnału znajdują się tak blisko sygnalizatora, że nie mogą być zatrzymane przed nim bez gwałtownego ha- mowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał w kształcie kreski pozio- mej,

 3. sygnał w kształcie kreski poziomej — zakaz wjazdu za sygnalizator; takie samo znaczenie mają wyświetlane jednocześnie sygnały w kształcie kreski poziomej i dwóch kropek oznaczające także, że za chwilę zapali się sygnał w kształcie kreski pionowej.

 1. Sygnał w kształcie kreski pionowej nie zezwala na wjazd za sygnalizator, jeżeli:

 1. ruch pojazdu utrudniłby opuszczenie jezdni pie- szym lub rowerzystom,

 2. ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby moż- liwe przed zakończeniem nadawania sygnału ze- zwalającego na wjazd za sygnalizator.

 1. Przepis § 99 stosuje się odpowiednio.

§ 103. Sygnały świetlne dla kierujących tramwajami są barwy białej.

§ 104. 1. Sygnały świetlne dla kierujących tramwajami nadawane przez sygnalizator ST oznaczają:

 1. sygnał w kształcie kreski pionowej — zezwolenie na wjazd za sygnalizator,

 2. sygnał w kształcie kreski pionowej migający — za- kaz wjazdu za sygnalizator; zakaz nie dotyczy kierujących tramwajami, które w chwili zapalenia się te- go sygnału znajdują się tak blisko sygnalizatora, że nie mogą być zatrzymane przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał w kształcie kre- ski poziomej,

 3. sygnał w kształcie kreski poziomej — zakaz wjazdu za sygnalizator.

2. Sygnał w kształcie kreski pionowej nie zezwala na wjazd za sygnalizator, jeżeli:

 1. ruch tramwaju utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom,

 2. ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby moż- liwe przed zakończeniem nadawania sygnału ze- zwalającego na wjazd za sygnalizator.

§ 105. Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator SB, o którym mowa w § 102 ust. 2 i 3, bez tabliczki z napisem BUS, dotyczą kierujących tramwajami.

§ 106. 1. Sygnały nadawane przez sygnalizatory kierunkowe STK dotyczą tramwajów jadących w kie- runkach wskazanych przez strzałki umieszczone na ta- bliczce nad sygnalizatorem; przepis § 104 ust. 1 pkt 1 i 3 stosuje się odpowiednio.

 1. Sygnały kierunkowe dla kierujących tramwajami nadawane przez sygnalizator STT oznaczają:

 1. STT-1 — zakaz wjazdu za sygnalizator,

 2. STT-2 — zezwolenie na jazdę we wskazanym kie- runku (kierunkach); kierunki są oznaczone kropka- mi wyświetlanymi w górnej części sygnalizatora wraz z wyświetlaną kropką w górnej jego części; le- wa górna kropka oznacza kierunek w lewo, środko- wa górna kropka kierunek na wprost, a prawa gór- na kropka — w prawo.

 1. Nadawany przez sygnalizatory kierunkowe STK i STT sygnał zezwalający na wjazd oznacza, że przejazd nie ma kolizji z innymi kierunkami ruchu.

 1. Przepisy § 104 ust. 2 stosuje się do sygnałów nadawanych przez sygnalizatory kierunkowe STK i STT.

§ 107. Przepis § 95 ust. 4 i § 99 stosuje się odpowiednio do sygnałów świetlnych dla kierujących tramwajami.