ZNAKI ZAKAZU

Carousel
Galeria z Lightboxem

KATEGORIE ZNAKÓW

znaki ostrzegawcze

OSTRZEGAWCZE

znaki nakazu

NAKAZU

znaki zakazu

ZAKAZU

znaki informacyjne

INFORMACYJNE

Znaki poziome

POZIOME

Sygnały

ŚWIETLNE

Sygnalizatory

SYGNALIZATORY

Sygnały dźwiękowe

SYGNAŁY DŹWIĘKOWE

znaki uzupełniające

UZUPEŁNIAJĄCE

znaki kierunku

KIERUNKU

Sygnały dawane przez osoby uprawnione

SYGNAŁY

Znaki zakazu w
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY 1 ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Znaki zakazu
§ 15. 1. Znaki zakazu obowiązują na drodze, na któ- rej są umieszczone, chyba że przepisy szczególne sta- nowią inaczej.

2. Zakaz wyrażony znakiem zakazu obowiązuje od miejsca jego ustawienia, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
4. Znak B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężaro- wych” oznacza zakaz ruchu:
1) samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
2) ciągników samochodowych,
3) pojazdów specjalnych i używanych do celów spe- cjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekra- czającej 3,5 t,

4) ciągników rolniczych,
5) pojazdów wolnobieżnych.
5. Określona na znaku B-5 albo na tabliczce umiesz- czonej pod nim masa oznacza, że zakaz dotyczy pojaz- du (zespołu pojazdów), którego dopuszczalna masa całkowita przekracza masę podaną na znaku albo na ta- bliczce.

6. Znak B-6 „zakaz wjazdu ciągników rolniczych” oznacza zakaz ruchu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych.

7. Znak B-7 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą” oznacza zakaz ruchu pojazdów silniko- wych z przyczepą (przyczepami); zakaz nie dotyczy po- jazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą.

8. Określona na znaku B-7 lub na tabliczce umiesz- czonej pod nim masa dotyczy dopuszczalnej masy cał- kowitej przyczepy, a w razie ciągnięcia dwóch przyczep
— sumy ich mas.
9. Znak B-8 „zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgo- wych” oznacza zakaz ruchu pojazdów zaprzęgowych oraz jeźdźców i poganiaczy.

10. Znak B-9 „zakaz wjazdu rowerów” oznacza za- kaz ruchu na jezdni i poboczu rowerów.
11. Znak B-10 „zakaz wjazdu motorowerów” ozna- cza zakaz ruchu motorowerów.
12. Znak B-11 „zakaz wjazdu wózków rowerowych” oznacza zakaz ruchu rowerów wielośladowych.
13. Znak B-12 „zakaz wjazdu wózków ręcznych” oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu wózków ręcz- nych przeznaczonych do używania na jezdni, prowa- dzonych, ciągniętych lub pchanych.

§ 19. 1. Znak B-13 „zakaz wjazdu pojazdów z mate- riałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi” oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów (towarów) nie- bezpiecznych, materiały niebezpieczne klas: 1, 3, 4.1,
4.2 , 4.3, 5.1, 5.2 lub gazy palne klasy 2 w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablica- mi ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.

2. Znak B-13a „zakaz wjazdu pojazdów z materiała- mi niebezpiecznymi” oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów (towarów) niebezpiecznych, materiały nie- bezpieczne w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi bar- wy pomarańczowej; tabliczka z odpowiednim napisem umieszczona pod znakiem wskazuje, że zakaz dotyczy tylko określonych klas lub grup materiałów niebez- piecznych albo określonego sposobu ich przewozu.

3. Znak B-14 „zakaz wjazdu pojazdów z materiała- mi, które mogą skazić wodę” oznacza zakaz ruchu po- jazdów przewożących, określone w przepisach o prze-
wozie materiałów (towarów) niebezpiecznych, mate- riały niebezpieczne klas 3, 4.3, 6.1, 6.2, 8, gazy trujące lub gazy żrące klasy 2, lub materiały zagrażające środo- wisku klasy 9 w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi bar- wy pomarańczowej.
§ 20. 1. Znak B-15 „zakaz wjazdu pojazdów o szero- kości ponad m” oznacza zakaz ruchu pojazdów, któ-
rych szerokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
2. Znak B-16 „zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad m” oznacza zakaz ruchu pojazdów, których
wysokość (również z ładunkiem) jest większa od war- tości podanej na znaku.
3. Znak B-17 „zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ……m” oznacza zakaz ruchu pojazdów lub ze- społów pojazdów, których długość (również z ładun- kiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
4. Znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywi- stej masie całkowitej ponad t” oznacza zakaz ruchu
pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku; w przypadku zespołu pojazdów zakaz dotyczy ich łącznej masy.
5. Znak B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż t” oznacza zakaz ruchu pojazdów, któ-
rych nacisk osi jest większy od nacisku odpowiadające- go masie podanej na znaku; w przypadku osi wielokrot- nej nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowia- dać masie większej niż 80% masy podanej na znaku.
6. Jeżeli na znaku B-19 podano wartość 8 t lub 10 t, oznacza to dopuszczalny nacisk osi pojedynczej odpo- wiadający masie do 8 t lub 10 t, a osi wielokrotnej — odpowiednio większej masie, zgodnie z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów porusza- jących się po drogach.
§ 21. 1. Znak B-20 „stop” oznacza:
1) zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem,
2) obowiązek ustąpienia pierwszeństwa kierującym poruszającym się tą drogą.
2. Zatrzymanie powinno nastąpić w wyznaczonym w tym celu miejscu, a w razie jego braku — w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem.
3. Znak B-20 umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został usta- wiony.
4. Przepisy ust. 1—3 stosuje się odpowiednio do znaku B-20 umieszczonego przed torowiskiem pojaz- dów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu.
5. Umieszczona pod znakiem B-20 tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeń- stwem przez skrzyżowanie.

§ 22. 1. Znaki:
1) B-21 „zakaz skręcania w lewo”,
2) B-22 „zakaz skręcania w prawo”
zabraniają skręcania w kierunku wskazanym na zna- ku; ponadto znak B-21 zabrania zawracania.
2. Zakazy wyrażone znakami B-21 i B-22 obowiązu- ją na najbliższym skrzyżowaniu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Znaki B-21 i B-22 znajdujące się w obrębie skrzy- żowania dotyczą tylko najbliższej jezdni, przed którą zo- stały umieszczone.
4. Umieszczona pod znakiem B-21 lub B-22 tablicz- ka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jedno- śladowych skręcających na drogę dla rowerów lub wy- znaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla tych pojazdów.
5. Znak B-23 „zakaz zawracania” zabrania kierują- cym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącz- nie.
6. Znak B-24 „koniec zakazu zawracania” oznacza odwołanie zakazu zawracania przed skrzyżowaniem.
§ 23. 1. Znak B-25 „zakaz wyprzedzania” zabrania kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania po- jazdów silnikowych wielośladowych.
2. Umieszczona pod znakiem B-25 tabliczka:
1) T-23a — motocykl,
2) T-23b — samochód ciężarowy, pojazd specjalny, pojazd używany do celów specjalnych, o dopusz- czalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz ciągnik samochodowy,
3) T-23c — ciągnik rolniczy i pojazd wolnobieżny,
4) T-23d — pojazd silnikowy z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą,
5) T-23e — pojazd z przyczepą kempingową,
6) T-23f — autobus,
7) T-23g — trolejbus,
8) T-23h — pojazd przewożący materiały niebezpiecz- ne określone w § 19 ust. 2,
9) T-23i — pojazd przewożący materiały wybuchowe lub łatwo zapalne określone w § 19 ust. 1,
10) T-23j — pojazd przewożący materiały, które mogą skazić wodę, określone w § 19 ust. 3,
wskazuje, że zakaz wyprzedzania dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje się na tabliczce.
3. Znak B-26 „zakaz wyprzedzania przez samocho- dy ciężarowe” zabrania wyprzedzania pojazdów silni- kowych wielośladowych kierującemu:
1) samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
2) ciągnikiem samochodowym,
3) pojazdem specjalnym lub używanym do celów specjalnych — o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.
4. Znak B-27 „koniec zakazu wyprzedzania” ozna- cza koniec obowiązywania zakazu określonego zna- kiem B-25.
5. Znak B-28 „koniec zakazu wyprzedzania przez sa- mochody ciężarowe” oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-26.
§ 24. 1. Znak B-29 „zakaz używania sygnałów dźwiękowych” zabrania używania tych sygnałów, chy- ba że jest to konieczne w celu ostrzeżenia o bezpośred- nim zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu.
2. Znak B-30 „koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych” oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-29.
§ 25. Znak B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżają- cych z przeciwka” zabrania kierującym wjazdu lub wej- ścia na zwężony odcinek jezdni, jeżeli zmusiłoby to kie- rujących znajdujących się na tym odcinku lub zbliżają- cych się do niego z przeciwnej strony do zatrzymania się.
§ 26. 1. Znak B-32 „stój — kontrola celna” oznacza obowiązek zatrzymania się. Zamiast napisu „Cło-Zoll” na znaku mogą być umieszczone napisy „Kontrola gra- niczna”, „Rogatka uszkodzona”, „Sygnalizacja uszko- dzona”, „Wjazd na prom”, „Kontrola drogowa” lub „Po- bór opłat” — odpowiednio do przyczyny zatrzymania.
2. Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wy- znaczonym w tym celu, a jeżeli nie jest ono wyznaczo- ne — przed znakiem. Dalszy ruch może nastąpić za zgo- dą uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału zezwa- lającego na ruch.
§ 27. 1. Znak B-33 „ograniczenie prędkości” ozna- cza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Dopuszczalna prędkość określona na znaku obowiązuje, z zastrzeżeniem ust. 4 i § 32, do miejsca:
1) wprowadzenia innej dopuszczalnej prędkości zna- kiem B-33 lub B-43,
2) umieszczenia znaku D-40 oznaczającego początek strefy zamieszkania,
3) umieszczenia znaków oznaczających odpowiednio początek lub koniec obszaru zabudowanego, o któ- rych mowa w § 58 ust. 3 i w § 114 ust. 1 pkt 1 i 2.
2. Umieszczona pod znakiem B-33 tabliczka, o któ- rej mowa w § 23 ust. 2, wskazuje, że ograniczenie pręd- kości dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje się na tabliczce.
3. Znak B-33, określający dopuszczalną prędkość większą niż 60 km/h, umieszczony na obszarze zabudo-

wanym, dotyczy samochodu osobowego, motocykla i samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie cał- kowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem:
1) pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne, o którym mowa w art. 20 ust. 5 ustawy,
2) pojazdu z urządzeniem wystającym do przodu wię- cej niż 1,5 m od siedzenia kierującego, o którym mowa w art. 20 ust. 6 pkt 2 ustawy,
3) pojazdu holującego pojazd silnikowy, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy,
4) motocykla, którym przewozi się dziecko w wieku do lat 7, o którym mowa w art. 20 ust. 6 pkt 3 ustawy,
5) samochodu ciężarowego przewożącego osoby po- za kabiną kierowcy, o którym mowa w art. 63 ust. 2 pkt 4 ustawy.

4. Znak B-34 „koniec ograniczenia prędkości” ozna- cza odwołanie ograniczenia prędkości wprowadzone- go znakiem B-33.

§ 28. 1. Znak B-35 „zakaz postoju” oznacza zakaz postoju pojazdu; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napi- sem na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce.

2. Znak B-36 „zakaz zatrzymywania się” oznacza za- kaz zatrzymania pojazdu.
3. Zakaz wyrażony znakiem B-35 lub B-36:
1) dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajdu- je, z wyjątkiem miejsc, gdzie za pomocą znaku do- puszcza się postój lub zatrzymanie,
2) dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy,
3) nie dotyczy pojazdów unieruchomionych ze wzglę- du na warunki lub przepisy ruchu drogowego.
4. Zakaz wyrażony znakiem B-36 obowiązuje, z za- strzeżeniem § 32 ust. 2, do odwołania lub do miejsca umieszczenia znaku B-35.

5. Umieszczona pod znakiem B-35 lub B-36 tablicz- ka T-24 wskazuje, że pojazd pozostawiony w miejscu, w którym obowiązuje zakaz wyrażony tym znakiem, zo- stanie usunięty z drogi na koszt właściciela.
6. Znaki:
1) B-37 „zakaz postoju w dni nieparzyste”,
2) B-38 „zakaz postoju w dni parzyste”
oznaczają zakaz postoju pojazdów odpowiednio w nieparzyste lub parzyste dni miesiąca; zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24; przepisy ust. 1 i 3—5 stosuje się odpowiednio do tych znaków.

7. Umieszczone pod znakiem B-35, B-36, B-37 lub B-38 tabliczki wskazują:
1) T-25a — początek zakazu wyrażonego znakiem,
2) T-25b — kontynuację zakazu wyrażonego znakiem,
3) T-25c — odwołanie zakazu wyrażonego znakiem.
8. Znak B-35, B-36, B-37 lub B-38 wraz z tabliczką T-26, umieszczony na placu równolegle do krawędzi jezdni, oznacza, że zakaz wyrażony tym znakiem doty- czy strony placu, przy której został ustawiony.
§ 29. 1. Znak B-39 „strefa ograniczonego postoju” oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz po- stoju pojazdów na wszystkich drogach; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minu- ta jest wskazany napisem na znaku.
2. Znak B-39 nie dotyczy:
1) pojazdu komunikacji publicznej zatrzymującego się na wyznaczonym dla niego miejscu,
2) pojazdu zatrzymującego się w miejscu oznaczo- nym znakiem D-18, D-18a, D-18b lub D-44,
3) pojazdu unieruchomionego ze względu na warun- ki lub przepisy ruchu drogowego,
4) autobusu szkolnego.
3. Znak B-40 „koniec strefy ograniczonego posto- ju” oznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju.
§ 30. Znak B-41 „zakaz ruchu pieszych” oznacza za- kaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.
§ 31. 1. Znak B-43 „strefa ograniczonej prędkości” oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą ki- lometrów na godzinę.
2. Znak B-43, określający dopuszczalną prędkość mniejszą lub równą 30 km/h, oznacza ponadto, że umieszczone w strefie urządzenia i rozwiązania wymu- szające powolną jazdę mogą nie być oznakowane zna- kami ostrzegawczymi.
3. Znak B-44 „koniec strefy ograniczonej prędko- ści” oznacza wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości.
§ 32. 1. Znak B-42 „koniec zakazów” oznacza odwo- łanie zakazów wyrażonych znakami: B-23, B-25, B-26, B-29 i B-33.
2. Jeżeli zakaz wyrażony przez znaki B-25, B-26, B-29, B-33, B-35, B-36, B-37 i B-38 nie jest uprzednio od- wołany znakiem oznaczającym koniec zakazu, to obo- wiązuje on do najbliższego skrzyżowania; nie dotyczy to skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej stro- ny i nie ma połączenia z prawą jezdnią.
§ 33. 1. Kierujący pojazdem wykonującym na dro- dze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyj- ne może nie stosować się do zakazów wyrażonych zna- kami B-1, B-3, B-5, B-6 i B-7 podczas wykonywania prac na drodze lub dojazdu do miejsca ich wykonywania znajdującego się na obszarze lub na drodze objętej za-

kazem, pod warunkiem używania żółtych sygnałów błyskowych i zachowania szczególnej ostrożności.
2. Uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżo- nej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samo- chodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami: B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39.
§ 34. Przepis § 14 stosuje się odpowiednio do zna- ków zakazu.

Znaki zakazu w
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY 1 ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Znaki zakazu
§ 15. 1. Znaki zakazu obowiązują na drodze, na któ- rej są umieszczone, chyba że przepisy szczególne sta- nowią inaczej.

2. Zakaz wyrażony znakiem zakazu obowiązuje od miejsca jego ustawienia, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
4. Znak B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężaro- wych” oznacza zakaz ruchu:
1) samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
2) ciągników samochodowych,
3) pojazdów specjalnych i używanych do celów spe- cjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekra- czającej 3,5 t,

4) ciągników rolniczych,
5) pojazdów wolnobieżnych.
5. Określona na znaku B-5 albo na tabliczce umiesz- czonej pod nim masa oznacza, że zakaz dotyczy pojaz- du (zespołu pojazdów), którego dopuszczalna masa całkowita przekracza masę podaną na znaku albo na ta- bliczce.

6. Znak B-6 „zakaz wjazdu ciągników rolniczych” oznacza zakaz ruchu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych.

7. Znak B-7 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą” oznacza zakaz ruchu pojazdów silniko- wych z przyczepą (przyczepami); zakaz nie dotyczy po- jazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą.

8. Określona na znaku B-7 lub na tabliczce umiesz- czonej pod nim masa dotyczy dopuszczalnej masy cał- kowitej przyczepy, a w razie ciągnięcia dwóch przyczep
— sumy ich mas.
9. Znak B-8 „zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgo- wych” oznacza zakaz ruchu pojazdów zaprzęgowych oraz jeźdźców i poganiaczy.

10. Znak B-9 „zakaz wjazdu rowerów” oznacza za- kaz ruchu na jezdni i poboczu rowerów.
11. Znak B-10 „zakaz wjazdu motorowerów” ozna- cza zakaz ruchu motorowerów.
12. Znak B-11 „zakaz wjazdu wózków rowerowych” oznacza zakaz ruchu rowerów wielośladowych.
13. Znak B-12 „zakaz wjazdu wózków ręcznych” oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu wózków ręcz- nych przeznaczonych do używania na jezdni, prowa- dzonych, ciągniętych lub pchanych.

§ 19. 1. Znak B-13 „zakaz wjazdu pojazdów z mate- riałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi” oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów (towarów) nie- bezpiecznych, materiały niebezpieczne klas: 1, 3, 4.1,
4.2 , 4.3, 5.1, 5.2 lub gazy palne klasy 2 w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablica- mi ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.

2. Znak B-13a „zakaz wjazdu pojazdów z materiała- mi niebezpiecznymi” oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów (towarów) niebezpiecznych, materiały nie- bezpieczne w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi bar- wy pomarańczowej; tabliczka z odpowiednim napisem umieszczona pod znakiem wskazuje, że zakaz dotyczy tylko określonych klas lub grup materiałów niebez- piecznych albo określonego sposobu ich przewozu.

3. Znak B-14 „zakaz wjazdu pojazdów z materiała- mi, które mogą skazić wodę” oznacza zakaz ruchu po- jazdów przewożących, określone w przepisach o prze-
wozie materiałów (towarów) niebezpiecznych, mate- riały niebezpieczne klas 3, 4.3, 6.1, 6.2, 8, gazy trujące lub gazy żrące klasy 2, lub materiały zagrażające środo- wisku klasy 9 w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi bar- wy pomarańczowej.
§ 20. 1. Znak B-15 „zakaz wjazdu pojazdów o szero- kości ponad m” oznacza zakaz ruchu pojazdów, któ-
rych szerokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
2. Znak B-16 „zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad m” oznacza zakaz ruchu pojazdów, których
wysokość (również z ładunkiem) jest większa od war- tości podanej na znaku.
3. Znak B-17 „zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ……m” oznacza zakaz ruchu pojazdów lub ze- społów pojazdów, których długość (również z ładun- kiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
4. Znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywi- stej masie całkowitej ponad t” oznacza zakaz ruchu
pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku; w przypadku zespołu pojazdów zakaz dotyczy ich łącznej masy.
5. Znak B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż t” oznacza zakaz ruchu pojazdów, któ-
rych nacisk osi jest większy od nacisku odpowiadające- go masie podanej na znaku; w przypadku osi wielokrot- nej nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowia- dać masie większej niż 80% masy podanej na znaku.
6. Jeżeli na znaku B-19 podano wartość 8 t lub 10 t, oznacza to dopuszczalny nacisk osi pojedynczej odpo- wiadający masie do 8 t lub 10 t, a osi wielokrotnej — odpowiednio większej masie, zgodnie z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów porusza- jących się po drogach.
§ 21. 1. Znak B-20 „stop” oznacza:
1) zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem,
2) obowiązek ustąpienia pierwszeństwa kierującym poruszającym się tą drogą.
2. Zatrzymanie powinno nastąpić w wyznaczonym w tym celu miejscu, a w razie jego braku — w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem.
3. Znak B-20 umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został usta- wiony.
4. Przepisy ust. 1—3 stosuje się odpowiednio do znaku B-20 umieszczonego przed torowiskiem pojaz- dów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu.
5. Umieszczona pod znakiem B-20 tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeń- stwem przez skrzyżowanie.

§ 22. 1. Znaki:
1) B-21 „zakaz skręcania w lewo”,
2) B-22 „zakaz skręcania w prawo”
zabraniają skręcania w kierunku wskazanym na zna- ku; ponadto znak B-21 zabrania zawracania.
2. Zakazy wyrażone znakami B-21 i B-22 obowiązu- ją na najbliższym skrzyżowaniu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Znaki B-21 i B-22 znajdujące się w obrębie skrzy- żowania dotyczą tylko najbliższej jezdni, przed którą zo- stały umieszczone.
4. Umieszczona pod znakiem B-21 lub B-22 tablicz- ka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jedno- śladowych skręcających na drogę dla rowerów lub wy- znaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla tych pojazdów.
5. Znak B-23 „zakaz zawracania” zabrania kierują- cym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącz- nie.
6. Znak B-24 „koniec zakazu zawracania” oznacza odwołanie zakazu zawracania przed skrzyżowaniem.
§ 23. 1. Znak B-25 „zakaz wyprzedzania” zabrania kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania po- jazdów silnikowych wielośladowych.
2. Umieszczona pod znakiem B-25 tabliczka:
1) T-23a — motocykl,
2) T-23b — samochód ciężarowy, pojazd specjalny, pojazd używany do celów specjalnych, o dopusz- czalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz ciągnik samochodowy,
3) T-23c — ciągnik rolniczy i pojazd wolnobieżny,
4) T-23d — pojazd silnikowy z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą,
5) T-23e — pojazd z przyczepą kempingową,
6) T-23f — autobus,
7) T-23g — trolejbus,
8) T-23h — pojazd przewożący materiały niebezpiecz- ne określone w § 19 ust. 2,
9) T-23i — pojazd przewożący materiały wybuchowe lub łatwo zapalne określone w § 19 ust. 1,
10) T-23j — pojazd przewożący materiały, które mogą skazić wodę, określone w § 19 ust. 3,
wskazuje, że zakaz wyprzedzania dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje się na tabliczce.
3. Znak B-26 „zakaz wyprzedzania przez samocho- dy ciężarowe” zabrania wyprzedzania pojazdów silni- kowych wielośladowych kierującemu:
1) samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
2) ciągnikiem samochodowym,
3) pojazdem specjalnym lub używanym do celów specjalnych — o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.
4. Znak B-27 „koniec zakazu wyprzedzania” ozna- cza koniec obowiązywania zakazu określonego zna- kiem B-25.
5. Znak B-28 „koniec zakazu wyprzedzania przez sa- mochody ciężarowe” oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-26.
§ 24. 1. Znak B-29 „zakaz używania sygnałów dźwiękowych” zabrania używania tych sygnałów, chy- ba że jest to konieczne w celu ostrzeżenia o bezpośred- nim zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu.
2. Znak B-30 „koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych” oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-29.
§ 25. Znak B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżają- cych z przeciwka” zabrania kierującym wjazdu lub wej- ścia na zwężony odcinek jezdni, jeżeli zmusiłoby to kie- rujących znajdujących się na tym odcinku lub zbliżają- cych się do niego z przeciwnej strony do zatrzymania się.
§ 26. 1. Znak B-32 „stój — kontrola celna” oznacza obowiązek zatrzymania się. Zamiast napisu „Cło-Zoll” na znaku mogą być umieszczone napisy „Kontrola gra- niczna”, „Rogatka uszkodzona”, „Sygnalizacja uszko- dzona”, „Wjazd na prom”, „Kontrola drogowa” lub „Po- bór opłat” — odpowiednio do przyczyny zatrzymania.
2. Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wy- znaczonym w tym celu, a jeżeli nie jest ono wyznaczo- ne — przed znakiem. Dalszy ruch może nastąpić za zgo- dą uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału zezwa- lającego na ruch.
§ 27. 1. Znak B-33 „ograniczenie prędkości” ozna- cza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Dopuszczalna prędkość określona na znaku obowiązuje, z zastrzeżeniem ust. 4 i § 32, do miejsca:
1) wprowadzenia innej dopuszczalnej prędkości zna- kiem B-33 lub B-43,
2) umieszczenia znaku D-40 oznaczającego początek strefy zamieszkania,
3) umieszczenia znaków oznaczających odpowiednio początek lub koniec obszaru zabudowanego, o któ- rych mowa w § 58 ust. 3 i w § 114 ust. 1 pkt 1 i 2.
2. Umieszczona pod znakiem B-33 tabliczka, o któ- rej mowa w § 23 ust. 2, wskazuje, że ograniczenie pręd- kości dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje się na tabliczce.
3. Znak B-33, określający dopuszczalną prędkość większą niż 60 km/h, umieszczony na obszarze zabudo-

wanym, dotyczy samochodu osobowego, motocykla i samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie cał- kowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem:
1) pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne, o którym mowa w art. 20 ust. 5 ustawy,
2) pojazdu z urządzeniem wystającym do przodu wię- cej niż 1,5 m od siedzenia kierującego, o którym mowa w art. 20 ust. 6 pkt 2 ustawy,
3) pojazdu holującego pojazd silnikowy, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy,
4) motocykla, którym przewozi się dziecko w wieku do lat 7, o którym mowa w art. 20 ust. 6 pkt 3 ustawy,
5) samochodu ciężarowego przewożącego osoby po- za kabiną kierowcy, o którym mowa w art. 63 ust. 2 pkt 4 ustawy.

4. Znak B-34 „koniec ograniczenia prędkości” ozna- cza odwołanie ograniczenia prędkości wprowadzone- go znakiem B-33.

§ 28. 1. Znak B-35 „zakaz postoju” oznacza zakaz postoju pojazdu; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napi- sem na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce.

2. Znak B-36 „zakaz zatrzymywania się” oznacza za- kaz zatrzymania pojazdu.
3. Zakaz wyrażony znakiem B-35 lub B-36:
1) dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajdu- je, z wyjątkiem miejsc, gdzie za pomocą znaku do- puszcza się postój lub zatrzymanie,
2) dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy,
3) nie dotyczy pojazdów unieruchomionych ze wzglę- du na warunki lub przepisy ruchu drogowego.
4. Zakaz wyrażony znakiem B-36 obowiązuje, z za- strzeżeniem § 32 ust. 2, do odwołania lub do miejsca umieszczenia znaku B-35.

5. Umieszczona pod znakiem B-35 lub B-36 tablicz- ka T-24 wskazuje, że pojazd pozostawiony w miejscu, w którym obowiązuje zakaz wyrażony tym znakiem, zo- stanie usunięty z drogi na koszt właściciela.
6. Znaki:
1) B-37 „zakaz postoju w dni nieparzyste”,
2) B-38 „zakaz postoju w dni parzyste”
oznaczają zakaz postoju pojazdów odpowiednio w nieparzyste lub parzyste dni miesiąca; zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24; przepisy ust. 1 i 3—5 stosuje się odpowiednio do tych znaków.

7. Umieszczone pod znakiem B-35, B-36, B-37 lub B-38 tabliczki wskazują:
1) T-25a — początek zakazu wyrażonego znakiem,
2) T-25b — kontynuację zakazu wyrażonego znakiem,
3) T-25c — odwołanie zakazu wyrażonego znakiem.
8. Znak B-35, B-36, B-37 lub B-38 wraz z tabliczką T-26, umieszczony na placu równolegle do krawędzi jezdni, oznacza, że zakaz wyrażony tym znakiem doty- czy strony placu, przy której został ustawiony.
§ 29. 1. Znak B-39 „strefa ograniczonego postoju” oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz po- stoju pojazdów na wszystkich drogach; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minu- ta jest wskazany napisem na znaku.
2. Znak B-39 nie dotyczy:
1) pojazdu komunikacji publicznej zatrzymującego się na wyznaczonym dla niego miejscu,
2) pojazdu zatrzymującego się w miejscu oznaczo- nym znakiem D-18, D-18a, D-18b lub D-44,
3) pojazdu unieruchomionego ze względu na warun- ki lub przepisy ruchu drogowego,
4) autobusu szkolnego.
3. Znak B-40 „koniec strefy ograniczonego posto- ju” oznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju.
§ 30. Znak B-41 „zakaz ruchu pieszych” oznacza za- kaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.
§ 31. 1. Znak B-43 „strefa ograniczonej prędkości” oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą ki- lometrów na godzinę.
2. Znak B-43, określający dopuszczalną prędkość mniejszą lub równą 30 km/h, oznacza ponadto, że umieszczone w strefie urządzenia i rozwiązania wymu- szające powolną jazdę mogą nie być oznakowane zna- kami ostrzegawczymi.
3. Znak B-44 „koniec strefy ograniczonej prędko- ści” oznacza wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości.
§ 32. 1. Znak B-42 „koniec zakazów” oznacza odwo- łanie zakazów wyrażonych znakami: B-23, B-25, B-26, B-29 i B-33.
2. Jeżeli zakaz wyrażony przez znaki B-25, B-26, B-29, B-33, B-35, B-36, B-37 i B-38 nie jest uprzednio od- wołany znakiem oznaczającym koniec zakazu, to obo- wiązuje on do najbliższego skrzyżowania; nie dotyczy to skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej stro- ny i nie ma połączenia z prawą jezdnią.
§ 33. 1. Kierujący pojazdem wykonującym na dro- dze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyj- ne może nie stosować się do zakazów wyrażonych zna- kami B-1, B-3, B-5, B-6 i B-7 podczas wykonywania prac na drodze lub dojazdu do miejsca ich wykonywania znajdującego się na obszarze lub na drodze objętej za-

kazem, pod warunkiem używania żółtych sygnałów błyskowych i zachowania szczególnej ostrożności.
2. Uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżo- nej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samo- chodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami: B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39.
§ 34. Przepis § 14 stosuje się odpowiednio do zna- ków zakazu.