SYGNAŁY ŚWIETLNE

Carousel
Galeria z Lightboxem

KATEGORIE ZNAKÓW

znaki ostrzegawcze

OSTRZEGAWCZE

znaki nakazu

NAKAZU

znaki zakazu

ZAKAZU

znaki informacyjne

INFORMACYJNE

Znaki poziome

POZIOME

Sygnały

ŚWIETLNE

Sygnalizatory

SYGNALIZATORY

Sygnały dźwiękowe

SYGNAŁY DŹWIĘKOWE

znaki uzupełniające

UZUPEŁNIAJĄCE

znaki kierunku

KIERUNKU

Sygnały dawane przez osoby uprawnione

SYGNAŁY

Sygnały świetlne
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY 1 ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Sygnały świetlne nadawane przez urządzenia umieszczone na drodze
Sygnały świetlne dla kierujących i pieszych
§ 95. 1. Sygnały świetlne nadawane przez sygnali- zator S-1 oznaczają:
1) sygnał zielony — zezwolenie na wjazd za sygnali- zator,
2) sygnał żółty — zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia tego sygnału pojazd znajdu- je się tak blisko sygnalizatora, że nie może być za- trzymany przed nim bez gwałtownego hamowa- nia; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał czerwony,
3) sygnał czerwony — zakaz wjazdu za sygnalizator,
4) sygnały czerwony i żółty, nadawane jednocześnie
— zakaz wjazdu za sygnalizator; sygnały te ozna- czają także, że za chwilę zapali się sygnał zielony.

2. Sygnał zielony nie zezwala na wjazd za sygnali- zator, jeżeli:
1) ruch pojazdu utrudniłby opuszczenie jezdni pie- szym lub rowerzystom,
2) ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby moż- liwe przed zakończeniem nadawania sygnału zielo- nego.
3. Sygnalizator używany poza skrzyżowaniem do kierowania ruchem na zwężonym odcinku drogi może nadawać sygnały o dwóch barwach — zielonej i czer- wonej.
4. Kierujący pojazdem szynowym skręcający na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym sygnałami świetl- nymi może je opuścić, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 2—4, pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa uczestni- kom ruchu poruszającym się na wprost. Przepisu nie stosuje się na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym ozna- czonym znakami C-12.
§ 96. 1. Nadawany przez sygnalizator S-2 sygnał czerwony wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki oznacza, że dozwolone jest skręcanie w kierunku wska- zanym strzałką w najbliższą jezdnię na skrzyżowaniu, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Sygnał w kształcie zielonej strzałki, nadawany przez sygnalizator S-2, zezwalający na skręcanie w le- wo, zezwala również na zawracanie z lewego skrajne- go pasa ruchu, chyba że jest to zabronione znakiem B-23.
3. Skręcanie lub zawracanie, o których mowa w ust. 1 i 2, jest dozwolone pod warunkiem, że kierują- cy zatrzyma się przed sygnalizatorem i nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom.
§ 97. 1. Sygnały świetlne nadawane przez sygnali- zator kierunkowy S-3 dotyczą kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałką (strzałkami).
2. Przepisy § 95 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do sygnałów nadawanych przez sygnalizator kierunko- wy S-3.
3. Sygnał zielony nadawany przez sygnalizator kie- runkowy S-3 oznacza, że podczas jazdy we wskazanym kierunku nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu.
4. Sygnalizatory kierunkowe S-3 nadające sygnały przeznaczone tylko dla pojazdów skręcających w lewo mogą nie być umieszczone po prawej stronie drogi.
§ 98. 1. Sygnały świetlne nadawane przez sygnali- zator S-4 oznaczają:
1) sygnał zielony — zezwolenie na wjazd na pas ru- chu, nad którym sygnalizator jest umieszczony,
2) sygnał czerwony — zakaz wjazdu na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony.
2. Sygnały świetlne dla pieszych nadawane przez sygnalizator S-5 oznaczają:
1) sygnał zielony — zezwolenie na wejście na przej- ście dla pieszych, przy czym sygnał zielony miga- jący oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwo- ny i pieszy jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejście,
2) sygnał czerwony — zakaz wejścia na przejście.
3. Sygnały świetlne dla rowerzystów nadawane przez sygnalizator S-6 oznaczają:
1) sygnał zielony — zezwolenie na wjazd na przejazd dla rowerzystów, przy czym sygnał zielony migają- cy oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwo- ny i rowerzysta jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejazd,
2) sygnał czerwony — zakaz wjazdu na przejazd.
4. Sygnał świetlny stały lub migający, nadawany przez sygnalizator S-7, oznacza nakaz opuszczenia pa- sa ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony, i wjazdu na część jezdni znajdującą się po stronie wska- zanej strzałką.
5. Sygnał czerwony migający lub dwa na przemian migające sygnały czerwone oznaczają zakaz wjazdu za sygnalizator lub inne urządzenie nadające te sygnały.
6. Migający lub stały sygnał żółty umieszczony na przeszkodzie albo migający sygnał żółty nadawany przez sygnalizator ostrzegają o występującym niebez- pieczeństwie lub utrudnieniu ruchu oraz nakazują za- chowanie szczególnej ostrożności.
§ 99. 1. Zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawa- nego sygnału powinno nastąpić przed linią zatrzyma- nia, a w razie jej braku — przed sygnalizatorem.
2. Jeżeli sygnalizator jest umieszczony nad jezdnią, to zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawanego sy- gnału powinno nastąpić przed linią zatrzymania, a w razie jej braku — przed jezdnią, nad którą sygnali- zator został umieszczony.
§ 100. Sygnały świetlne, o których mowa w § 95—97 i § 98 ust. 1, 4 i 5, dotyczą także kolumn pieszych, jeźdź- ców i poganiaczy.
§ 101. Sygnał świetlny w postaci białych cyfr na ta- blicy lub sygnalizatorze oznacza wjazd na odcinek jezd- ni, na którym zaleca się jazdę z prędkością wyrażoną w kilometrach na godzinę.

Sygnały świetlne
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY 1 ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Sygnały świetlne nadawane przez urządzenia umieszczone na drodze
Sygnały świetlne dla kierujących i pieszych
§ 95. 1. Sygnały świetlne nadawane przez sygnali- zator S-1 oznaczają:
1) sygnał zielony — zezwolenie na wjazd za sygnali- zator,
2) sygnał żółty — zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia tego sygnału pojazd znajdu- je się tak blisko sygnalizatora, że nie może być za- trzymany przed nim bez gwałtownego hamowa- nia; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał czerwony,
3) sygnał czerwony — zakaz wjazdu za sygnalizator,
4) sygnały czerwony i żółty, nadawane jednocześnie
— zakaz wjazdu za sygnalizator; sygnały te ozna- czają także, że za chwilę zapali się sygnał zielony.

2. Sygnał zielony nie zezwala na wjazd za sygnali- zator, jeżeli:
1) ruch pojazdu utrudniłby opuszczenie jezdni pie- szym lub rowerzystom,
2) ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby moż- liwe przed zakończeniem nadawania sygnału zielo- nego.
3. Sygnalizator używany poza skrzyżowaniem do kierowania ruchem na zwężonym odcinku drogi może nadawać sygnały o dwóch barwach — zielonej i czer- wonej.
4. Kierujący pojazdem szynowym skręcający na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym sygnałami świetl- nymi może je opuścić, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 2—4, pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa uczestni- kom ruchu poruszającym się na wprost. Przepisu nie stosuje się na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym ozna- czonym znakami C-12.
§ 96. 1. Nadawany przez sygnalizator S-2 sygnał czerwony wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki oznacza, że dozwolone jest skręcanie w kierunku wska- zanym strzałką w najbliższą jezdnię na skrzyżowaniu, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Sygnał w kształcie zielonej strzałki, nadawany przez sygnalizator S-2, zezwalający na skręcanie w le- wo, zezwala również na zawracanie z lewego skrajne- go pasa ruchu, chyba że jest to zabronione znakiem B-23.
3. Skręcanie lub zawracanie, o których mowa w ust. 1 i 2, jest dozwolone pod warunkiem, że kierują- cy zatrzyma się przed sygnalizatorem i nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom.
§ 97. 1. Sygnały świetlne nadawane przez sygnali- zator kierunkowy S-3 dotyczą kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałką (strzałkami).
2. Przepisy § 95 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do sygnałów nadawanych przez sygnalizator kierunko- wy S-3.
3. Sygnał zielony nadawany przez sygnalizator kie- runkowy S-3 oznacza, że podczas jazdy we wskazanym kierunku nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu.
4. Sygnalizatory kierunkowe S-3 nadające sygnały przeznaczone tylko dla pojazdów skręcających w lewo mogą nie być umieszczone po prawej stronie drogi.
§ 98. 1. Sygnały świetlne nadawane przez sygnali- zator S-4 oznaczają:
1) sygnał zielony — zezwolenie na wjazd na pas ru- chu, nad którym sygnalizator jest umieszczony,
2) sygnał czerwony — zakaz wjazdu na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony.
2. Sygnały świetlne dla pieszych nadawane przez sygnalizator S-5 oznaczają:
1) sygnał zielony — zezwolenie na wejście na przej- ście dla pieszych, przy czym sygnał zielony miga- jący oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwo- ny i pieszy jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejście,
2) sygnał czerwony — zakaz wejścia na przejście.
3. Sygnały świetlne dla rowerzystów nadawane przez sygnalizator S-6 oznaczają:
1) sygnał zielony — zezwolenie na wjazd na przejazd dla rowerzystów, przy czym sygnał zielony migają- cy oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwo- ny i rowerzysta jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejazd,
2) sygnał czerwony — zakaz wjazdu na przejazd.
4. Sygnał świetlny stały lub migający, nadawany przez sygnalizator S-7, oznacza nakaz opuszczenia pa- sa ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony, i wjazdu na część jezdni znajdującą się po stronie wska- zanej strzałką.
5. Sygnał czerwony migający lub dwa na przemian migające sygnały czerwone oznaczają zakaz wjazdu za sygnalizator lub inne urządzenie nadające te sygnały.
6. Migający lub stały sygnał żółty umieszczony na przeszkodzie albo migający sygnał żółty nadawany przez sygnalizator ostrzegają o występującym niebez- pieczeństwie lub utrudnieniu ruchu oraz nakazują za- chowanie szczególnej ostrożności.
§ 99. 1. Zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawa- nego sygnału powinno nastąpić przed linią zatrzyma- nia, a w razie jej braku — przed sygnalizatorem.
2. Jeżeli sygnalizator jest umieszczony nad jezdnią, to zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawanego sy- gnału powinno nastąpić przed linią zatrzymania, a w razie jej braku — przed jezdnią, nad którą sygnali- zator został umieszczony.
§ 100. Sygnały świetlne, o których mowa w § 95—97 i § 98 ust. 1, 4 i 5, dotyczą także kolumn pieszych, jeźdź- ców i poganiaczy.
§ 101. Sygnał świetlny w postaci białych cyfr na ta- blicy lub sygnalizatorze oznacza wjazd na odcinek jezd- ni, na którym zaleca się jazdę z prędkością wyrażoną w kilometrach na godzinę.