ZNAKI POZIOME

Carousel
Galeria z Lightboxem

KATEGORIE ZNAKÓW

znaki ostrzegawcze

OSTRZEGAWCZE

znaki nakazu

NAKAZU

znaki zakazu

ZAKAZU

znaki informacyjne

INFORMACYJNE

Znaki poziome

POZIOME

Sygnały

ŚWIETLNE

Sygnalizatory

SYGNALIZATORY

Sygnały dźwiękowe

SYGNAŁY DŹWIĘKOWE

znaki uzupełniające

UZUPEŁNIAJĄCE

znaki kierunku

KIERUNKU

Sygnały dawane przez osoby uprawnione

SYGNAŁY

Znaki poziome w
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY 1 ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Znaki drogowe poziome
§ 85. 1. Znakami drogowymi poziomymi są umiesz- czone na nawierzchni linie ciągłe lub przerywane, po- jedyncze lub podwójne, strzałki, napisy, symbole i inne linie związane z oznaczaniem określonych miejsc na drodze oraz punktowe elementy odblaskowe.
2. Znaki drogowe poziome są barwy białej lub żół- tej, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Jeżeli na drodze są umieszczone znaki barwy białej i żółtej wskazujące różny sposób zachowania, to kierujący jest obowiązany stosować się do znaków barwy żółtej.
4. Umieszczone na jezdni punktowe elementy odbla- skowe barwy czerwonej wyznaczają prawą krawędź jezd- ni. Lewa krawędź jezdni oraz pasy ruchu mogą być ozna- czone punktowymi elementami odblaskowymi barwy białej lub żółtej; przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§ 86. 1. Znak P-1 „linia pojedyncza przerywana”, w którym kreski są krótsze od przerw lub równe prze- rwom, wyznacza pasy ruchu.
2. Znak P-1 o podwójnej szerokości, w którym kre- ski i przerwy są równe, informuje ponadto, że wyzna- czony pas ruchu jest pasem:
1) ruchu powolnego,
2) zanikającym albo
3) przeznaczonym wyłącznie dla pojazdów wyjeżdża- jących na inną drogę lub jezdnię.
3. Znak P-2 „linia pojedyncza ciągła” oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku i oznacza ponadto zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią.
4. Znak P-3 „linia jednostronnie przekraczalna” oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię od strony li- nii ciągłej i najeżdżania na nią, z wyjątkiem powrotu po wyprzedzaniu na położony przy linii przerywanej pas ruchu zajmowany przed wyprzedzaniem.
5. Znak P-4 „linia podwójna ciągła” rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych i oznacza zakaz prze- jeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią.
6. Znak P-5 „linia podwójna przerywana”, znajdu- jąca się między skrzyżowaniami po obu stronach pasa ruchu, oznacza pas o zmiennym kierunku ruchu otwie- ranym i zamykanym sygnałami świetlnymi nadawany- mi przez sygnalizator S-4.

7. Znak P-6 „linia ostrzegawcza”, w której kreski są dłuższe od przerw, rozdziela pasy ruchu i uprzedza o zbliżaniu się do linii, przez którą przejeżdżanie jest za- bronione, lub do miejsca niebezpiecznego.
8. Umieszczone przy krawędzi jezdni znaki:
1) P-7a „linia krawędziowa przerywana”,
2) P-7b „linia krawędziowa ciągła”
wyznaczają krawędź jezdni; znak P-7b oznacza ponad- to zakaz wjazdu na pobocze kierującemu pojazdem samochodowym.
§ 87. 1. Znaki:
1) P-8a „strzałka kierunkowa na wprost”,
2) P-8b „strzałka kierunkowa do skręcania”,
3) P-8c „strzałka kierunkowa do zawracania”
oznaczają, że jazda z pasa ruchu, na którym są umiesz- czone, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi.
2. Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnym lewym pasie ruchu, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.
3. Znak P-9 „strzałka naprowadzająca” oznacza na- kaz wjazdu na sąsiedni pas ruchu wskazany strzałką; nie dotyczy to kierujących pojazdami, dla których jest przeznaczony dalszy odcinek pasa ruchu.
§ 88. 1. Znak P-10 „przejście dla pieszych” oznacza miejsce przejścia dla pieszych.
2. Znak P-11 „przejazd dla rowerzystów” oznacza miejsce przejazdu dla rowerzystów.
§ 89. 1. Znak P-12 „linia bezwzględnego zatrzyma- nia — stop” wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakami pionowymi B-20 lub B-32.
2. Znak P-13 „linia warunkowego zatrzymania zło- żona z trójkątów” wskazuje miejsce zatrzymania pojaz- du w celu ustąpienia pierwszeństwa wynikającego ze znaku pionowego A-7.
3. Znak P-14 „linia warunkowego zatrzymania zło- żona z prostokątów” wskazuje miejsce zatrzymania po- jazdu na skrzyżowaniu, przed przejściem dla pieszych lub przed sygnałem świetlnym.
4. Znaki P-15 „trójkąt podporządkowania” i P-16
„napis stop” potwierdzają oznakowanie wlotu na skrzyżowanie znakami pionowymi odpowiednio A-7 i B-20.
§ 90. 1. Znak P-17 „linia przystankowa” wyznacza na jezdni miejsce przystanku pojazdów określonych w § 51 i oznacza, że zakaz zatrzymywania się innych po- jazdów na przystanku obowiązuje na całej długości li- nii.
2. Znak P-18 „stanowisko postojowe” wyznacza miejsce przeznaczone do postoju pojazdów.
3. Znak P-19 „linia wyznaczająca pas postojowy” wyznacza pas przeznaczony na postój pojazdów wzdłuż krawędzi jezdni lub oddziela od niej zatokę po- stojową.
4. Znak P-20 „koperta” wyznacza stanowisko posto- jowe zastrzeżone dla określonego rodzaju pojazdów.
5. Znak P-21 „powierzchnia wyłączona” oznacza powierzchnię drogi, na którą wjazd i zatrzymanie są za- bronione.
§ 91. 1. Znak P-22 „BUS” oznacza pas ruchu prze- znaczony dla ruchu pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
2. Znak P-23 „rower” oznacza drogę lub jej część (pas ruchu) przeznaczoną dla ruchu rowerów jednośla- dowych.
3. Na pasie ruchu mogą być umieszczone inne niż określone w ust. 1 i 2 napisy lub symbole oznaczające jego przeznaczenie.
§ 92. Znak P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepeł- nosprawnej” oznacza, że stanowisko postojowe, na którym znak umieszczono, jest przeznaczone dla pojaz- du samochodowego uprawnionej osoby niepełno- sprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę.
§ 93. Znak P-25 „próg zwalniający” oznacza wypu- kłość na jezdni zastosowaną w celu spowolnienia ru- chu pojazdów.
§ 94. Przepisy § 85—87, 89 i 90 stosuje się odpo- wiednio do kolumn pieszych, jeźdźców i poganiaczy.

Znaki poziome w
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY 1 ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Znaki drogowe poziome
§ 85. 1. Znakami drogowymi poziomymi są umiesz- czone na nawierzchni linie ciągłe lub przerywane, po- jedyncze lub podwójne, strzałki, napisy, symbole i inne linie związane z oznaczaniem określonych miejsc na drodze oraz punktowe elementy odblaskowe.
2. Znaki drogowe poziome są barwy białej lub żół- tej, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Jeżeli na drodze są umieszczone znaki barwy białej i żółtej wskazujące różny sposób zachowania, to kierujący jest obowiązany stosować się do znaków barwy żółtej.
4. Umieszczone na jezdni punktowe elementy odbla- skowe barwy czerwonej wyznaczają prawą krawędź jezd- ni. Lewa krawędź jezdni oraz pasy ruchu mogą być ozna- czone punktowymi elementami odblaskowymi barwy białej lub żółtej; przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§ 86. 1. Znak P-1 „linia pojedyncza przerywana”, w którym kreski są krótsze od przerw lub równe prze- rwom, wyznacza pasy ruchu.
2. Znak P-1 o podwójnej szerokości, w którym kre- ski i przerwy są równe, informuje ponadto, że wyzna- czony pas ruchu jest pasem:
1) ruchu powolnego,
2) zanikającym albo
3) przeznaczonym wyłącznie dla pojazdów wyjeżdża- jących na inną drogę lub jezdnię.
3. Znak P-2 „linia pojedyncza ciągła” oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku i oznacza ponadto zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią.
4. Znak P-3 „linia jednostronnie przekraczalna” oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię od strony li- nii ciągłej i najeżdżania na nią, z wyjątkiem powrotu po wyprzedzaniu na położony przy linii przerywanej pas ruchu zajmowany przed wyprzedzaniem.
5. Znak P-4 „linia podwójna ciągła” rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych i oznacza zakaz prze- jeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią.
6. Znak P-5 „linia podwójna przerywana”, znajdu- jąca się między skrzyżowaniami po obu stronach pasa ruchu, oznacza pas o zmiennym kierunku ruchu otwie- ranym i zamykanym sygnałami świetlnymi nadawany- mi przez sygnalizator S-4.

7. Znak P-6 „linia ostrzegawcza”, w której kreski są dłuższe od przerw, rozdziela pasy ruchu i uprzedza o zbliżaniu się do linii, przez którą przejeżdżanie jest za- bronione, lub do miejsca niebezpiecznego.
8. Umieszczone przy krawędzi jezdni znaki:
1) P-7a „linia krawędziowa przerywana”,
2) P-7b „linia krawędziowa ciągła”
wyznaczają krawędź jezdni; znak P-7b oznacza ponad- to zakaz wjazdu na pobocze kierującemu pojazdem samochodowym.
§ 87. 1. Znaki:
1) P-8a „strzałka kierunkowa na wprost”,
2) P-8b „strzałka kierunkowa do skręcania”,
3) P-8c „strzałka kierunkowa do zawracania”
oznaczają, że jazda z pasa ruchu, na którym są umiesz- czone, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi.
2. Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnym lewym pasie ruchu, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.
3. Znak P-9 „strzałka naprowadzająca” oznacza na- kaz wjazdu na sąsiedni pas ruchu wskazany strzałką; nie dotyczy to kierujących pojazdami, dla których jest przeznaczony dalszy odcinek pasa ruchu.
§ 88. 1. Znak P-10 „przejście dla pieszych” oznacza miejsce przejścia dla pieszych.
2. Znak P-11 „przejazd dla rowerzystów” oznacza miejsce przejazdu dla rowerzystów.
§ 89. 1. Znak P-12 „linia bezwzględnego zatrzyma- nia — stop” wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakami pionowymi B-20 lub B-32.
2. Znak P-13 „linia warunkowego zatrzymania zło- żona z trójkątów” wskazuje miejsce zatrzymania pojaz- du w celu ustąpienia pierwszeństwa wynikającego ze znaku pionowego A-7.
3. Znak P-14 „linia warunkowego zatrzymania zło- żona z prostokątów” wskazuje miejsce zatrzymania po- jazdu na skrzyżowaniu, przed przejściem dla pieszych lub przed sygnałem świetlnym.
4. Znaki P-15 „trójkąt podporządkowania” i P-16
„napis stop” potwierdzają oznakowanie wlotu na skrzyżowanie znakami pionowymi odpowiednio A-7 i B-20.
§ 90. 1. Znak P-17 „linia przystankowa” wyznacza na jezdni miejsce przystanku pojazdów określonych w § 51 i oznacza, że zakaz zatrzymywania się innych po- jazdów na przystanku obowiązuje na całej długości li- nii.
2. Znak P-18 „stanowisko postojowe” wyznacza miejsce przeznaczone do postoju pojazdów.
3. Znak P-19 „linia wyznaczająca pas postojowy” wyznacza pas przeznaczony na postój pojazdów wzdłuż krawędzi jezdni lub oddziela od niej zatokę po- stojową.
4. Znak P-20 „koperta” wyznacza stanowisko posto- jowe zastrzeżone dla określonego rodzaju pojazdów.
5. Znak P-21 „powierzchnia wyłączona” oznacza powierzchnię drogi, na którą wjazd i zatrzymanie są za- bronione.
§ 91. 1. Znak P-22 „BUS” oznacza pas ruchu prze- znaczony dla ruchu pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
2. Znak P-23 „rower” oznacza drogę lub jej część (pas ruchu) przeznaczoną dla ruchu rowerów jednośla- dowych.
3. Na pasie ruchu mogą być umieszczone inne niż określone w ust. 1 i 2 napisy lub symbole oznaczające jego przeznaczenie.
§ 92. Znak P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepeł- nosprawnej” oznacza, że stanowisko postojowe, na którym znak umieszczono, jest przeznaczone dla pojaz- du samochodowego uprawnionej osoby niepełno- sprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę.
§ 93. Znak P-25 „próg zwalniający” oznacza wypu- kłość na jezdni zastosowaną w celu spowolnienia ru- chu pojazdów.
§ 94. Przepisy § 85—87, 89 i 90 stosuje się odpo- wiednio do kolumn pieszych, jeźdźców i poganiaczy.