ZNAKI UZUPEŁNIAJĄCE

Carousel
Galeria z Lightboxem

KATEGORIE ZNAKÓW

znaki ostrzegawcze

OSTRZEGAWCZE

znaki nakazu

NAKAZU

znaki zakazu

ZAKAZU

znaki informacyjne

INFORMACYJNE

Znaki poziome

POZIOME

Sygnały

ŚWIETLNE

Sygnalizatory

SYGNALIZATORY

Sygnały dźwiękowe

SYGNAŁY DŹWIĘKOWE

znaki uzupełniające

UZUPEŁNIAJĄCE

znaki kierunku

KIERUNKU

Sygnały dawane przez osoby uprawnione

SYGNAŁY

Znaki uzupełniające w
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY 1 ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Znaki uzupełniające
§ 69. 1. Znak F-1 „przejście graniczne” informuje o czynnym przejściu granicznym.
2. Znak F-2 „przekraczanie granicy zabronione” in- formuje, że ruch przez granicę jest zamknięty.
3. Znak F-3 „granica obszaru administracyjnego” z napisami „województwo”, „powiat” lub „gmina” i umieszczonymi nazwami informuje o wjeździe odpo- wiednio na obszar województwa, powiatu i gminy, po- wiatu i gminy albo gminy.

4. Znak F-4 „nazwa rzeki” podaje nazwę rzeki lub in- nego cieku wodnego, nad którym przebiega droga.
§ 70. 1. Znak F-5 „uprzedzenie o zakazie” uprzedza o znaku zakazu umieszczonym na drodze w odległości wskazanej na znaku.
2. Znak F-6 „znak uprzedzający umieszczany przed skrzyżowaniem” uprzedza o wskazanym na nim odpo- wiednim znakiem niebezpieczeństwie lub zakazie wy- stępującym za skrzyżowaniem na wskazanej drodze.
§ 71. 1. Znak F-7 „sposób jazdy w związku z zaka- zem skręcania w lewo” wskazuje dojazd do drogi, w którą skręcanie w lewo jest zabronione.
1) F-12 „znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniem”,
2) F-13 „przejazd tranzytowy”
wskazują zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczo- nym na znaku symbolem pojazdu określonym w § 23 ust. 2.
§ 74. Znaki:
1) F-14a „tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 300 m przed pasem wy- łączania”,
2) F-14b „tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 200 m przed pasem wy- łączania”,
3) F-14c „tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 100 m przed pasem wy- łączania”
informują o zbliżaniu się do początku pasa prowadzą- cego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania).
§ 75. 1. Znak F-15 „niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu” wskazuje pasy ru- chu przeznaczone do jazdy w podanych kierunkach.
2. Znaki:
1) F-16 „koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunko- wej”,
2) F-17 „koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunko- wej”
uprzedzają o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni wskazanej na znaku.

3. Znak F-18 „przeciwny kierunek dla określonych pojazdów” wskazuje lewy pas ruchu przeznaczony tyl- ko dla pojazdów określonych na znaku, poruszających się w kierunku przeciwnym.
4. Znak F-19 „pas ruchu dla określonych pojazdów” wskazuje wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczo- ny dla pojazdów wskazanych na znaku.
§ 76. Znak F-20 „część drogi (pas ruchu) dla okre- ślonych pojazdów” wskazuje drogę lub jej część prze- znaczoną dla pojazdów, których symbol został umiesz- czony na znaku. Zamiast symbolu pojazdu o dopusz- czalnej masie całkowitej do 3,5 t na znaku może być umieszczony symbol pojazdu stosowany na tablicz- kach, o których mowa w § 23 ust. 2, odpowiednio do sposobu przeznaczenia drogi lub jej części.
§ 77. 1. Znak F-21 „ruch skierowany na sąsiednią jezdnię” wskazuje zjazd na sąsiednią jezdnię w związ- ku z tymczasową organizacją ruchu.
2. Znak F-22 „ograniczenia na pasie ruchu” wska- zuje pas ruchu, na którym jest zabroniony ruch pojaz- dów określonych symbolem znaku zakazu.

Znaki uzupełniające w
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY 1 ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Znaki uzupełniające
§ 69. 1. Znak F-1 „przejście graniczne” informuje o czynnym przejściu granicznym.
2. Znak F-2 „przekraczanie granicy zabronione” in- formuje, że ruch przez granicę jest zamknięty.
3. Znak F-3 „granica obszaru administracyjnego” z napisami „województwo”, „powiat” lub „gmina” i umieszczonymi nazwami informuje o wjeździe odpo- wiednio na obszar województwa, powiatu i gminy, po- wiatu i gminy albo gminy.

4. Znak F-4 „nazwa rzeki” podaje nazwę rzeki lub in- nego cieku wodnego, nad którym przebiega droga.
§ 70. 1. Znak F-5 „uprzedzenie o zakazie” uprzedza o znaku zakazu umieszczonym na drodze w odległości wskazanej na znaku.
2. Znak F-6 „znak uprzedzający umieszczany przed skrzyżowaniem” uprzedza o wskazanym na nim odpo- wiednim znakiem niebezpieczeństwie lub zakazie wy- stępującym za skrzyżowaniem na wskazanej drodze.
§ 71. 1. Znak F-7 „sposób jazdy w związku z zaka- zem skręcania w lewo” wskazuje dojazd do drogi, w którą skręcanie w lewo jest zabronione.
1) F-12 „znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniem”,
2) F-13 „przejazd tranzytowy”
wskazują zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczo- nym na znaku symbolem pojazdu określonym w § 23 ust. 2.
§ 74. Znaki:
1) F-14a „tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 300 m przed pasem wy- łączania”,
2) F-14b „tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 200 m przed pasem wy- łączania”,
3) F-14c „tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 100 m przed pasem wy- łączania”
informują o zbliżaniu się do początku pasa prowadzą- cego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania).
§ 75. 1. Znak F-15 „niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu” wskazuje pasy ru- chu przeznaczone do jazdy w podanych kierunkach.
2. Znaki:
1) F-16 „koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunko- wej”,
2) F-17 „koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunko- wej”
uprzedzają o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni wskazanej na znaku.

3. Znak F-18 „przeciwny kierunek dla określonych pojazdów” wskazuje lewy pas ruchu przeznaczony tyl- ko dla pojazdów określonych na znaku, poruszających się w kierunku przeciwnym.
4. Znak F-19 „pas ruchu dla określonych pojazdów” wskazuje wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczo- ny dla pojazdów wskazanych na znaku.
§ 76. Znak F-20 „część drogi (pas ruchu) dla okre- ślonych pojazdów” wskazuje drogę lub jej część prze- znaczoną dla pojazdów, których symbol został umiesz- czony na znaku. Zamiast symbolu pojazdu o dopusz- czalnej masie całkowitej do 3,5 t na znaku może być umieszczony symbol pojazdu stosowany na tablicz- kach, o których mowa w § 23 ust. 2, odpowiednio do sposobu przeznaczenia drogi lub jej części.
§ 77. 1. Znak F-21 „ruch skierowany na sąsiednią jezdnię” wskazuje zjazd na sąsiednią jezdnię w związ- ku z tymczasową organizacją ruchu.
2. Znak F-22 „ograniczenia na pasie ruchu” wska- zuje pas ruchu, na którym jest zabroniony ruch pojaz- dów określonych symbolem znaku zakazu.