SYGNAŁY DAWANE PRZEZ UPRAWNIONE OSOBY

Carousel
Galeria z Lightboxem

KATEGORIE ZNAKÓW

znaki ostrzegawcze

OSTRZEGAWCZE

znaki nakazu

NAKAZU

znaki zakazu

ZAKAZU

znaki informacyjne

INFORMACYJNE

Znaki poziome

POZIOME

Sygnały

ŚWIETLNE

Sygnalizatory

SYGNALIZATORY

Sygnały dźwiękowe

SYGNAŁY DŹWIĘKOWE

znaki uzupełniające

UZUPEŁNIAJĄCE

znaki kierunku

KIERUNKU

Sygnały dawane przez osoby uprawnione

SYGNAŁY

Sygnały dawane przez uprawnione osoby w
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY 1 ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Sygnały dawane przez uprawnione osoby

§ 108. 1. Kierujący ruchem daje sygnały za pomocą postawy i ruchu rąk.

2. Postawa, w której kierujący ruchem jest zwróco- ny bokiem do nadjeżdżających pojazdów, oznacza ze- zwolenie na wjazd na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem, a dla pieszych — zezwole- nie na wejście na jezdnię.

3. Postawa, w której kierujący ruchem jest zwróco- ny przodem lub tyłem do nadjeżdżających pojazdów, oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem, a dla pieszych — za- kaz wejścia na jezdnię.

4. Podniesienie ręki do góry przez osobę kierującą ruchem oznacza mającą nastąpić zmianę dotychczas dawanego sygnału. Dla uczestników ruchu, dla których ruch był zamknięty, oznacza, że za chwilę będzie dawa- ny sygnał oznaczający zezwolenie na wjazd lub wej- ście, a dla uczestników ruchu, dla których ruch był otwarty, oznacza, że za chwilę będzie dawany sygnał zakazujący wjazdu lub wejścia.

5. Ręka osoby kierującej ruchem wyciągnięta po- ziomo, poprzecznie do kierunku jazdy zbliżających się pojazdów, oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem.

§ 109. 1. Sygnał oznaczający nakaz zatrzymania po- jazdu jest dawany:
1) w warunkach dostatecznej widoczności — tarczą do zatrzymywania pojazdów,
2) w warunkach niedostatecznej widoczności — tar- czą do zatrzymywania pojazdów ze światłem od- blaskowym lub światłem czerwonym albo latarką ze światłem czerwonym.

2. Tarcza do zatrzymywania pojazdów, o której mo- wa w ust. 1, ma kształt czerwonego koła z białym obrzeżem.

3. Umundurowany policjant, inspektor Inspekcji Transportu Drogowego, żołnierz Żandarmerii Wojsko- wej i żołnierz wojskowych organów porządkowych mogą w warunkach dostatecznej widoczności dawać sygnał do zatrzymania pojazdu samą ręką.

4. Osoby nadzorujące bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię dają sygnał do zatrzymania pojazdu przez uniesienie w górę kwadratowej tarczy barwy żółtej ze znakiem B-20 z żółtym napisem i obrzeżem.

§ 110. Tablica barwy żółtej ze znakiem B-20 z żółtym napisem i obrzeżem, widoczna na autobusie szkolnym, oznacza nakaz zatrzymania pojazdów poruszających się po jezdni, na której albo przy której zatrzymał się autobus.

§ 111. 1. Sygnał dźwiękowy dawany przez osobę kierującą ruchem lub uprawnioną do jego kontroli jest sygnałem ostrzegającym uczestników ruchu lub zwra- cającym uwagę na inne sygnały albo polecenia.

2. Jadący pojazdem samochodowym policjant, in- spektor Inspekcji Transportu Drogowego lub żołnierz Żandarmerii Wojskowej może, w zakresie swoich usta- wowych uprawnień, dawać kierującemu pojazdem po- lecenia do:
1) określonego zachowania — za pomocą urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych,
2) zatrzymania — w przypadku jazdy za kierującym, do którego jest skierowane polecenie — przez krót- kotrwałe włączenie niebieskiego światła błysko- wego i sygnału dźwiękowego o zmiennym tonie.

3. Przepis ust. 2 pkt 1 stosuje się odpowiednio do policjanta lub żołnierza Żandarmerii Wojskowej poru- szającego się statkiem powietrznym.

§ 112. Przepisy § 108—111 stosuje się odpowiednio do kolumn pieszych, jeźdźców i poganiaczy.

Sygnały dawane przez uprawnione osoby w
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY 1 ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Sygnały dawane przez uprawnione osoby

§ 108. 1. Kierujący ruchem daje sygnały za pomocą postawy i ruchu rąk.

2. Postawa, w której kierujący ruchem jest zwróco- ny bokiem do nadjeżdżających pojazdów, oznacza ze- zwolenie na wjazd na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem, a dla pieszych — zezwole- nie na wejście na jezdnię.

3. Postawa, w której kierujący ruchem jest zwróco- ny przodem lub tyłem do nadjeżdżających pojazdów, oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem, a dla pieszych — za- kaz wejścia na jezdnię.

4. Podniesienie ręki do góry przez osobę kierującą ruchem oznacza mającą nastąpić zmianę dotychczas dawanego sygnału. Dla uczestników ruchu, dla których ruch był zamknięty, oznacza, że za chwilę będzie dawa- ny sygnał oznaczający zezwolenie na wjazd lub wej- ście, a dla uczestników ruchu, dla których ruch był otwarty, oznacza, że za chwilę będzie dawany sygnał zakazujący wjazdu lub wejścia.

5. Ręka osoby kierującej ruchem wyciągnięta po- ziomo, poprzecznie do kierunku jazdy zbliżających się pojazdów, oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem.

§ 109. 1. Sygnał oznaczający nakaz zatrzymania po- jazdu jest dawany:
1) w warunkach dostatecznej widoczności — tarczą do zatrzymywania pojazdów,
2) w warunkach niedostatecznej widoczności — tar- czą do zatrzymywania pojazdów ze światłem od- blaskowym lub światłem czerwonym albo latarką ze światłem czerwonym.

2. Tarcza do zatrzymywania pojazdów, o której mo- wa w ust. 1, ma kształt czerwonego koła z białym obrzeżem.

3. Umundurowany policjant, inspektor Inspekcji Transportu Drogowego, żołnierz Żandarmerii Wojsko- wej i żołnierz wojskowych organów porządkowych mogą w warunkach dostatecznej widoczności dawać sygnał do zatrzymania pojazdu samą ręką.

4. Osoby nadzorujące bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię dają sygnał do zatrzymania pojazdu przez uniesienie w górę kwadratowej tarczy barwy żółtej ze znakiem B-20 z żółtym napisem i obrzeżem.

§ 110. Tablica barwy żółtej ze znakiem B-20 z żółtym napisem i obrzeżem, widoczna na autobusie szkolnym, oznacza nakaz zatrzymania pojazdów poruszających się po jezdni, na której albo przy której zatrzymał się autobus.

§ 111. 1. Sygnał dźwiękowy dawany przez osobę kierującą ruchem lub uprawnioną do jego kontroli jest sygnałem ostrzegającym uczestników ruchu lub zwra- cającym uwagę na inne sygnały albo polecenia.

2. Jadący pojazdem samochodowym policjant, in- spektor Inspekcji Transportu Drogowego lub żołnierz Żandarmerii Wojskowej może, w zakresie swoich usta- wowych uprawnień, dawać kierującemu pojazdem po- lecenia do:
1) określonego zachowania — za pomocą urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych,
2) zatrzymania — w przypadku jazdy za kierującym, do którego jest skierowane polecenie — przez krót- kotrwałe włączenie niebieskiego światła błysko- wego i sygnału dźwiękowego o zmiennym tonie.

3. Przepis ust. 2 pkt 1 stosuje się odpowiednio do policjanta lub żołnierza Żandarmerii Wojskowej poru- szającego się statkiem powietrznym.

§ 112. Przepisy § 108—111 stosuje się odpowiednio do kolumn pieszych, jeźdźców i poganiaczy.