ZNAKI OSTRZEGAWCZE

Carousel
Galeria z Lightboxem

KATEGORIE ZNAKÓW

znaki ostrzegawcze

OSTRZEGAWCZE

znaki nakazu

NAKAZU

znaki zakazu

ZAKAZU

znaki informacyjne

INFORMACYJNE

Znaki poziome

POZIOME

Sygnały

ŚWIETLNE

Sygnalizatory

SYGNALIZATORY

Sygnały dźwiękowe

SYGNAŁY DŹWIĘKOWE

znaki uzupełniające

UZUPEŁNIAJĄCE

znaki kierunku

KIERUNKU

Sygnały dawane przez osoby uprawnione

SYGNAŁY

Znaki ostrzegawcze w
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY 1 ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Znaki ostrzegawcze
§ 3. 1. Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo, oraz zobowiązują uczestników ru- chu do zachowania szczególnej ostrożności.
2. Odległość znaku ostrzegawczego od miejsca nie- bezpiecznego wynosi od 150 m do 300 m na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekra- cza 60 km/h, a do 100 m na pozostałych drogach.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do znaku A-7, któ- ry umieszcza się w odległości do 50 m od skrzyżowa- nia na drogach, na których dopuszczalna prędkość po- jazdów przekracza 60 km/h, oraz do 25 m od skrzyżo- wania na pozostałych drogach, z zastrzeżeniem § 5 ust. 5.
4. Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym ta- bliczka T-1 wskazuje odległość znaku od miejsca nie- bezpiecznego.
5. Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym ta- bliczka T-2 wskazuje długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo, jeżeli długość odcinka przekracza 500 m; umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-3 oznacza koniec takiego odcinka.
§ 4. 1. Znaki:
1) A-1 „niebezpieczny zakręt w prawo”,
2) A-2 „niebezpieczny zakręt w lewo”
ostrzegają o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku.
2. Znaki:
1) A-3 „niebezpieczne zakręty — pierwszy w prawo”,
2) A-4 „niebezpieczne zakręty — pierwszy w lewo”
ostrzegają o niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku.
3. Umieszczona pod znakiem A-3 lub A-4 tabliczka T-4 wskazuje liczbę zakrętów większą niż dwa, nato- miast tabliczka T-5 wskazuje początek drogi krętej.
§ 5. 1. Znak A-5 „skrzyżowanie dróg” ostrzega o skrzyżowaniu dróg, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami.
2. Znaki:
1) A-6a „skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach”,
2) A-6b „skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie”,
3) A-6c „skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie”
ostrzegają o skrzyżowaniu z drogą podporządkowa- ną, występującą po stronie wskazanej na znaku.
3. Umieszczona pod znakami A-6a, A-6b lub A-6c tabliczka T-6b wskazuje układ dróg na skrzyżowaniu.
4. Znaki:
1) A-6d „wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony”,
2) A-6e „wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony”
ostrzegają o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie wskazanej na znaku.

5. Znak A-7 „ustąp pierwszeństwa” ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.

6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do znaku A-7 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szy- nowych lub w innych miejscach przecinania się kierun- ków ruchu.
7. Umieszczona pod znakiem A-7 tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeń- stwem przez skrzyżowanie.
8. Znak A-8 „skrzyżowanie o ruchu okrężnym” ostrzega o skrzyżowaniu, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.

§ 6. 1. Znak A-9 „przejazd kolejowy z zaporami” ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w za- pory lub półzapory.
2. Znak A-10 „przejazd kolejowy bez zapór” ostrze- ga o przejeździe kolejowym niewyposażonym ani w za- pory, ani w półzapory.
3. Umieszczona pod znakiem A-9 lub A-10 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.
§ 7. 1. Znak A-11 „nierówna droga” ostrzega o po- przecznej nierówności jezdni.
2. Znak A-11a „próg zwalniający” ostrzega o wypu- kłości na jezdni zastosowanej w celu spowolnienia ru- chu pojazdów.
3. Znaki:
1) A-12a „zwężenie jezdni — dwustronne”,
2) A-12b „zwężenie jezdni — prawostronne”,
3) A-12c „zwężenie jezdni — lewostronne”
ostrzegają o zwężeniu jezdni po stronie wskazanej na znaku, które może powodować utrudnienia ruchu.
4. Znak A-13 „ruchomy most” ostrzega o wjeździe na most zwodzony lub obrotowy.
5. Znak A-14 „roboty na drodze” ostrzega o prowa- dzonych na drodze robotach; umieszczona pod zna- kiem tabliczka T-19 wskazuje na malowanie znaków po- ziomych.
6. Znak A-15 „śliska jezdnia” ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni, stałym lub okresowym jej zawilgoceniem.
§ 8. 1. Znak A-16 „przejście dla pieszych” ostrzega o przejściu dla pieszych.
2. Znak A-17 „dzieci” ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci lub o bliskości takiego miejsca.
§ 9. Znaki:
1) A-18a „zwierzęta gospodarskie”,
2) A-18b „zwierzęta dzikie”
ostrzegają o możliwości napotkania na drodze zwie- rząt.
§ 10. 1. Znak A-19 „boczny wiatr” ostrzega o miej- scu, w którym mogą występować silne boczne podmu- chy wiatru.
2. Znak A-20 „odcinek jezdni o ruchu dwukierunko- wym” ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunko- wy.
3. Znak A-21 „tramwaj” ostrzega o przejeździe przez tory tramwajowe; umieszczona pod znakiem ta- bliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na tym prze- jeździe.
4. Znak A-22 „niebezpieczny zjazd” ostrzega o znacznym spadku podłużnym drogi; umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wiel- kość spadku.
5. Znak A-23 „stromy podjazd” ostrzega o znacz- nym wzniesieniu drogi; umieszczona pod znakiem ta- bliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość wzniesienia.
6. Znak A-24 „rowerzyści” ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię lub przez nią przejeżdżają.
7. Znak A-25 „spadające odłamki skalne” ostrzega o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych.
8. Znak A-26 „lotnisko” ostrzega o możliwości na- głego pojawienia się nisko przelatującego samolotu lub śmigłowca.
9. Znak A-27 „nabrzeże lub brzeg rzeki” ostrzega o od- cinku drogi prowadzącym bezpośrednio do nabrzeża lub wzdłuż brzegu rzeki lub innego zbiornika wodnego.
10. Znak A-28 „sypki żwir” ostrzega o odcinku dro- gi pokrytej żwirem (grysem), który może być wyrzuca- ny spod kół jadących pojazdów.
11. Znak A-29 „sygnały świetlne” ostrzega o miej- scu, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnali- zacji świetlnej.
§ 11. 1. Znak A-30 „inne niebezpieczeństwo” ostrzega o niebezpieczeństwie innego rodzaju niż okre- ślone pozostałymi znakami ostrzegawczymi. Umiesz- czona pod znakiem A-30 tabliczka wskazuje rodzaj nie- bezpieczeństwa za pomocą symbolu lub napisu.
2. Umieszczona pod znakiem A-30 tabliczka wska- zuje:
1) T-8 — miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe,

2) T-10 — przecięcie drogi z bocznicą kolejową lub to- rem o podobnym charakterze; w miejscu tak ozna- kowanym ruch na drodze jest wstrzymywany przez pracownika kolei podczas przejeżdżania (przeta- czania) pociągu,
3) T-11 — przeprawę promową,
4) T-12 — podłużny uskok nawierzchni,
5) T-13 — odcinek drogi, na którym występują defor- macje nawierzchni w postaci kolein,
6) T-14 — miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce,
7) T-15 — miejsce częstych wypadków spowodowa- nych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opa- dy deszczu,
8) T-16 — miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowa- nych wskazanych na tabliczce,
9) T-17 — granicę państwa,
10) T-18 — nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce.
3. Tabliczka T-16 może być powtórzona bez znaku A-30 bezpośrednio przed miejscem wjazdu na drogę pojazdów uprzywilejowanych.
§ 12. 1. Znak A-31 „niebezpieczne pobocze” ostrze- ga o niebezpiecznym poboczu (miękkim lub obniżo- nym); znak z odwróconym symbolem ostrzega o nie- bezpiecznym poboczu występującym po lewej stronie drogi.

2. Znak A-32 „oszronienie jezdni” ostrzega o mogą- cym występować na drodze oszronieniu jezdni lub go- łoledzi.

§ 13. 1. Znak A-33 „zator drogowy” ostrzega o czę- stym występowaniu zablokowania ruchu pojazdów.
2. Znak A-34 „wypadek drogowy” ostrzega o miej- scu, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpi- ło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie ruchu pojazdów.

§ 14. Znaki ostrzegawcze w postaci znaków świetl- nych, na których symbole barwy białej znajdują się na czarnym tle, mają takie samo znaczenie, jak znaki w po- staci tarcz z czarnymi symbolami. Przepis ten stosuje się odpowiednio do symboli i napisów na tabliczkach pod znakami.

Znaki ostrzegawcze w
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY 1 ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Znaki ostrzegawcze
§ 3. 1. Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo, oraz zobowiązują uczestników ru- chu do zachowania szczególnej ostrożności.
2. Odległość znaku ostrzegawczego od miejsca nie- bezpiecznego wynosi od 150 m do 300 m na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekra- cza 60 km/h, a do 100 m na pozostałych drogach.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do znaku A-7, któ- ry umieszcza się w odległości do 50 m od skrzyżowa- nia na drogach, na których dopuszczalna prędkość po- jazdów przekracza 60 km/h, oraz do 25 m od skrzyżo- wania na pozostałych drogach, z zastrzeżeniem § 5 ust. 5.
4. Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym ta- bliczka T-1 wskazuje odległość znaku od miejsca nie- bezpiecznego.
5. Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym ta- bliczka T-2 wskazuje długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo, jeżeli długość odcinka przekracza 500 m; umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-3 oznacza koniec takiego odcinka.
§ 4. 1. Znaki:
1) A-1 „niebezpieczny zakręt w prawo”,
2) A-2 „niebezpieczny zakręt w lewo”
ostrzegają o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku.
2. Znaki:
1) A-3 „niebezpieczne zakręty — pierwszy w prawo”,
2) A-4 „niebezpieczne zakręty — pierwszy w lewo”
ostrzegają o niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku.
3. Umieszczona pod znakiem A-3 lub A-4 tabliczka T-4 wskazuje liczbę zakrętów większą niż dwa, nato- miast tabliczka T-5 wskazuje początek drogi krętej.
§ 5. 1. Znak A-5 „skrzyżowanie dróg” ostrzega o skrzyżowaniu dróg, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami.
2. Znaki:
1) A-6a „skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach”,
2) A-6b „skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie”,
3) A-6c „skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie”
ostrzegają o skrzyżowaniu z drogą podporządkowa- ną, występującą po stronie wskazanej na znaku.
3. Umieszczona pod znakami A-6a, A-6b lub A-6c tabliczka T-6b wskazuje układ dróg na skrzyżowaniu.
4. Znaki:
1) A-6d „wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony”,
2) A-6e „wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony”
ostrzegają o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie wskazanej na znaku.

5. Znak A-7 „ustąp pierwszeństwa” ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.

6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do znaku A-7 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szy- nowych lub w innych miejscach przecinania się kierun- ków ruchu.
7. Umieszczona pod znakiem A-7 tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeń- stwem przez skrzyżowanie.
8. Znak A-8 „skrzyżowanie o ruchu okrężnym” ostrzega o skrzyżowaniu, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.

§ 6. 1. Znak A-9 „przejazd kolejowy z zaporami” ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w za- pory lub półzapory.
2. Znak A-10 „przejazd kolejowy bez zapór” ostrze- ga o przejeździe kolejowym niewyposażonym ani w za- pory, ani w półzapory.
3. Umieszczona pod znakiem A-9 lub A-10 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.
§ 7. 1. Znak A-11 „nierówna droga” ostrzega o po- przecznej nierówności jezdni.
2. Znak A-11a „próg zwalniający” ostrzega o wypu- kłości na jezdni zastosowanej w celu spowolnienia ru- chu pojazdów.
3. Znaki:
1) A-12a „zwężenie jezdni — dwustronne”,
2) A-12b „zwężenie jezdni — prawostronne”,
3) A-12c „zwężenie jezdni — lewostronne”
ostrzegają o zwężeniu jezdni po stronie wskazanej na znaku, które może powodować utrudnienia ruchu.
4. Znak A-13 „ruchomy most” ostrzega o wjeździe na most zwodzony lub obrotowy.
5. Znak A-14 „roboty na drodze” ostrzega o prowa- dzonych na drodze robotach; umieszczona pod zna- kiem tabliczka T-19 wskazuje na malowanie znaków po- ziomych.
6. Znak A-15 „śliska jezdnia” ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni, stałym lub okresowym jej zawilgoceniem.
§ 8. 1. Znak A-16 „przejście dla pieszych” ostrzega o przejściu dla pieszych.
2. Znak A-17 „dzieci” ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci lub o bliskości takiego miejsca.
§ 9. Znaki:
1) A-18a „zwierzęta gospodarskie”,
2) A-18b „zwierzęta dzikie”
ostrzegają o możliwości napotkania na drodze zwie- rząt.
§ 10. 1. Znak A-19 „boczny wiatr” ostrzega o miej- scu, w którym mogą występować silne boczne podmu- chy wiatru.
2. Znak A-20 „odcinek jezdni o ruchu dwukierunko- wym” ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunko- wy.
3. Znak A-21 „tramwaj” ostrzega o przejeździe przez tory tramwajowe; umieszczona pod znakiem ta- bliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na tym prze- jeździe.
4. Znak A-22 „niebezpieczny zjazd” ostrzega o znacznym spadku podłużnym drogi; umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wiel- kość spadku.
5. Znak A-23 „stromy podjazd” ostrzega o znacz- nym wzniesieniu drogi; umieszczona pod znakiem ta- bliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość wzniesienia.
6. Znak A-24 „rowerzyści” ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię lub przez nią przejeżdżają.
7. Znak A-25 „spadające odłamki skalne” ostrzega o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych.
8. Znak A-26 „lotnisko” ostrzega o możliwości na- głego pojawienia się nisko przelatującego samolotu lub śmigłowca.
9. Znak A-27 „nabrzeże lub brzeg rzeki” ostrzega o od- cinku drogi prowadzącym bezpośrednio do nabrzeża lub wzdłuż brzegu rzeki lub innego zbiornika wodnego.
10. Znak A-28 „sypki żwir” ostrzega o odcinku dro- gi pokrytej żwirem (grysem), który może być wyrzuca- ny spod kół jadących pojazdów.
11. Znak A-29 „sygnały świetlne” ostrzega o miej- scu, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnali- zacji świetlnej.
§ 11. 1. Znak A-30 „inne niebezpieczeństwo” ostrzega o niebezpieczeństwie innego rodzaju niż okre- ślone pozostałymi znakami ostrzegawczymi. Umiesz- czona pod znakiem A-30 tabliczka wskazuje rodzaj nie- bezpieczeństwa za pomocą symbolu lub napisu.
2. Umieszczona pod znakiem A-30 tabliczka wska- zuje:
1) T-8 — miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe,

2) T-10 — przecięcie drogi z bocznicą kolejową lub to- rem o podobnym charakterze; w miejscu tak ozna- kowanym ruch na drodze jest wstrzymywany przez pracownika kolei podczas przejeżdżania (przeta- czania) pociągu,
3) T-11 — przeprawę promową,
4) T-12 — podłużny uskok nawierzchni,
5) T-13 — odcinek drogi, na którym występują defor- macje nawierzchni w postaci kolein,
6) T-14 — miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce,
7) T-15 — miejsce częstych wypadków spowodowa- nych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opa- dy deszczu,
8) T-16 — miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowa- nych wskazanych na tabliczce,
9) T-17 — granicę państwa,
10) T-18 — nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce.
3. Tabliczka T-16 może być powtórzona bez znaku A-30 bezpośrednio przed miejscem wjazdu na drogę pojazdów uprzywilejowanych.
§ 12. 1. Znak A-31 „niebezpieczne pobocze” ostrze- ga o niebezpiecznym poboczu (miękkim lub obniżo- nym); znak z odwróconym symbolem ostrzega o nie- bezpiecznym poboczu występującym po lewej stronie drogi.

2. Znak A-32 „oszronienie jezdni” ostrzega o mogą- cym występować na drodze oszronieniu jezdni lub go- łoledzi.

§ 13. 1. Znak A-33 „zator drogowy” ostrzega o czę- stym występowaniu zablokowania ruchu pojazdów.
2. Znak A-34 „wypadek drogowy” ostrzega o miej- scu, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpi- ło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie ruchu pojazdów.

§ 14. Znaki ostrzegawcze w postaci znaków świetl- nych, na których symbole barwy białej znajdują się na czarnym tle, mają takie samo znaczenie, jak znaki w po- staci tarcz z czarnymi symbolami. Przepis ten stosuje się odpowiednio do symboli i napisów na tabliczkach pod znakami.