ZNAKI KIERUNKU I MIEJSCOWOŚCI

Carousel
Galeria z Lightboxem

KATEGORIE ZNAKÓW

znaki ostrzegawcze

OSTRZEGAWCZE

znaki nakazu

NAKAZU

znaki zakazu

ZAKAZU

znaki informacyjne

INFORMACYJNE

Znaki poziome

POZIOME

Sygnały

ŚWIETLNE

Sygnalizatory

SYGNALIZATORY

Sygnały dźwiękowe

SYGNAŁY DŹWIĘKOWE

znaki uzupełniające

UZUPEŁNIAJĄCE

znaki kierunku

KIERUNKU

Sygnały dawane przez osoby uprawnione

SYGNAŁY

Znaki kierunku i miejscowości w
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY 1 ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Znaki kierunku i miejscowości
§ 62. 1. Znak E-1 „tablica przeddrogowskazowa” uprzedza o skrzyżowaniu.
2. Znak E-1a „tablica przeddrogowskazowa na au- tostradzie” uprzedza o wyjeździe z autostrady.
3. Znak E-1b „tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę” uprzedza o skrzyżowaniu z wjazdem na autostradę lub drogą prowadzącą do au- tostrady.
4. Umieszczone na znakach, o których mowa w ust. 1—3, wzory innych znaków informują o występo- waniu tych znaków na drogach, wskazanych na znaku.
§ 63. 1. Znaki:
1) E-2a „drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni”,
2) E-2b „drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią”,
3) E-2c „drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni na autostradzie”,
4) E-2d „drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią na autostradzie”,
5) E-2e „drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni przed wjazdem na autostradę”,
6) E-2f „drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią przed wjazdem na autostradę”,
7) E-3 „drogowskaz w kształcie strzały do miejsco- wości wskazujący numer drogi”,
8) E-4 „drogowskaz w kształcie strzały do miejsco- wości podający do niej odległość”,
9) E-5 „drogowskaz do dzielnicy miasta”
wskazują na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast; znak E-5 z napisem „Centrum” wskazuje kierunek do cen- trum miasta.
2. Znaki:
1) E-6 „drogowskaz do lotniska”,
2) E-6a „drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej”,
3) E-6b „drogowskaz do dworca autobusowego”,
4) E-6c „drogowskaz do przystani promowej”
wskazują kierunek do obiektu komunikacyjnego wskazanego na znaku; znak E-6c może oznaczać po- nadto dworzec morski.
3. Na drogowskazach według wzoru znaku E-6 mo- gą być podawane odpowiednim napisem lub symbo- lem kierunki do jednostek Policji, pogotowia ratunko- wego, urzędów administracji publicznej, zarządów drogi oraz jednostek prowadzących odprawę celną.
4. Umieszczone obok nazwy miejscowości znak z li- terami „PL” oraz znak wyróżniający państwo przyjęty do oznaczania pojazdów uczestniczących w ruchu mię- dzynarodowym wskazują, że w miejscowości znajduje się przejście graniczne do tego państwa. Umieszczony obok nazwy miejscowości znak wyróżniający państwo przyjęty do oznaczania pojazdów uczestniczących w ruchu międzynarodowym wskazuje, że miejscowość jest położona w tym państwie.
5. Znaki:
1) E-7 „drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi”,
2) E-8 „drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowe- go”,
3) E-9 „drogowskaz do muzeum”,
4) E-10 „drogowskaz do zabytku jako dobra kultury”,
5) E-11 „drogowskaz do zabytku przyrody”,
6) E-12 „drogowskaz do punktu widokowego”,
7) E-12a „drogowskaz do szlaku rowerowego”
wskazują kierunek do obiektu turystycznego lub wy- poczynkowego wskazanego na znaku.
§ 64. 1. Znak E-13 „tablica kierunkowa” wskazuje kierunek i odległość do głównych miejscowości poło- żonych przy danej drodze.
2. Znaki E-14 „tablica szlaku drogowego”, E-14a
„tablica szlaku drogowego na autostradzie” wskazują numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym.
§ 65. 1. Znaki:
1) E-15a „numer drogi krajowej”,
2) E-15b „numer drogi wojewódzkiej”,
3) E-15c „numer autostrady”,
4) E-15d „numer drogi ekspresowej”,
5) E-15e „numer drogi wojewódzkiej o zwiększonym do 10 t dopuszczalnym nacisku osi pojazdu”,
6) E-16 „numer szlaku międzynarodowego” wskazują numer i rodzaj (kategorię) drogi.
2. Znaki E-15a, E-15c, E-15d, E-15e oraz E-16 ozna- czają także, że drogą mogą poruszać się pojazdy o na- cisku osi pojedynczej nieprzekraczającym 10 t i odpo- wiednio większym nacisku osi wielokrotnej, zgodnie z przepisami określającymi warunki techniczne pojaz- dów poruszających się po drogach.
§ 66. 1. Znak E-17a „miejscowość” oznacza wjazd do miejscowości.

2. Znak E-18a „koniec miejscowości” oznacza wy- jazd z miejscowości.
3. Znak E-19a „obwodnica” wskazuje na skrzyżo- waniu kierunek do obwodnicy miasta.
4. Znak E-20 „tablica węzła drogowego na autostra- dzie” informuje o zbliżaniu się do wyjazdu z autostra- dy; liczby umieszczone na znaku wskazują: górna — numer wyjazdu, dolna — odległość tablicy od wyjazdu; zamiast liczby wskazującej numer wyjazdu na znaku może być podawana nazwa węzła.
5. Znak E-21 „dzielnica (osiedle)” informuje o wjeź- dzie do dzielnicy lub osiedla; znak z napisem „Cen- trum” informuje o wjeździe do centrum miasta.
§ 67. 1. Znak E-22a „samochodowy szlak turystycz- ny” wskazuje początek wyznaczonego samochodowe- go szlaku turystycznego; na znaku obok nazwy szlaku mogą być umieszczone symbol szlaku oraz symbol or- ganizacji turystycznej wytyczającej szlak.
2. Znak E-22b „obiekt na samochodowym szlaku turystycznym” wskazuje obiekt turystyczny na samo- chodowym szlaku turystycznym; na znaku umieszcza się symbol obiektu turystycznego lub wypoczynkowe- go.
2. Znak F-8 „objazd w związku z zamknięciem dro- gi” wskazuje wyznaczony objazd; jeżeli na znaku F-8 umieszczono znak zakazujący wjazdu określonych po- jazdów, oznacza to, że objazd dotyczy pojazdów wska- zanych na znaku zakazu.
3. Znak F-9 „znak prowadzący na drodze objazdo- wej” wskazuje kierunek ruchu pojazdów na wyznaczo- nym objeździe.
§ 72. 1. Umieszczony obok jezdni znak F-10 „kierun- ki na pasach ruchu” wskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z poszczególnych pasów ruchu.
2. Umieszczony nad pasem ruchu znak F-11 „kie- runki na pasie ruchu” wskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z pasa ruchu, nad którym znak został umieszczony.
3. Umieszczona na znaku F-10 lub F-11 strzałka ze- zwalająca na skręcanie w lewo ze skrajnego lewego pa- sa ruchu oznacza także zezwolenie na zawracanie, chy- ba że jest to zabronione znakiem B-23 lub ruch jest kie- rowany sygnalizatorem S-3.
§ 73. Znaki:
3. Znak E-22c „informacja o obiektach turystycz- nych” informuje o występujących obiektach turystycz- nych na terenie wskazanym na znaku.
§ 68. Znaki określone w § 63, § 64 ust. 1, § 66 ust. 2 i 3 oraz § 67 mogą być umieszczone w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

Znaki kierunku i miejscowości w
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY 1 ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Znaki kierunku i miejscowości
§ 62. 1. Znak E-1 „tablica przeddrogowskazowa” uprzedza o skrzyżowaniu.
2. Znak E-1a „tablica przeddrogowskazowa na au- tostradzie” uprzedza o wyjeździe z autostrady.
3. Znak E-1b „tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę” uprzedza o skrzyżowaniu z wjazdem na autostradę lub drogą prowadzącą do au- tostrady.
4. Umieszczone na znakach, o których mowa w ust. 1—3, wzory innych znaków informują o występo- waniu tych znaków na drogach, wskazanych na znaku.
§ 63. 1. Znaki:
1) E-2a „drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni”,
2) E-2b „drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią”,
3) E-2c „drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni na autostradzie”,
4) E-2d „drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią na autostradzie”,
5) E-2e „drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni przed wjazdem na autostradę”,
6) E-2f „drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią przed wjazdem na autostradę”,
7) E-3 „drogowskaz w kształcie strzały do miejsco- wości wskazujący numer drogi”,
8) E-4 „drogowskaz w kształcie strzały do miejsco- wości podający do niej odległość”,
9) E-5 „drogowskaz do dzielnicy miasta”
wskazują na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast; znak E-5 z napisem „Centrum” wskazuje kierunek do cen- trum miasta.
2. Znaki:
1) E-6 „drogowskaz do lotniska”,
2) E-6a „drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej”,
3) E-6b „drogowskaz do dworca autobusowego”,
4) E-6c „drogowskaz do przystani promowej”
wskazują kierunek do obiektu komunikacyjnego wskazanego na znaku; znak E-6c może oznaczać po- nadto dworzec morski.
3. Na drogowskazach według wzoru znaku E-6 mo- gą być podawane odpowiednim napisem lub symbo- lem kierunki do jednostek Policji, pogotowia ratunko- wego, urzędów administracji publicznej, zarządów drogi oraz jednostek prowadzących odprawę celną.
4. Umieszczone obok nazwy miejscowości znak z li- terami „PL” oraz znak wyróżniający państwo przyjęty do oznaczania pojazdów uczestniczących w ruchu mię- dzynarodowym wskazują, że w miejscowości znajduje się przejście graniczne do tego państwa. Umieszczony obok nazwy miejscowości znak wyróżniający państwo przyjęty do oznaczania pojazdów uczestniczących w ruchu międzynarodowym wskazuje, że miejscowość jest położona w tym państwie.
5. Znaki:
1) E-7 „drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi”,
2) E-8 „drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowe- go”,
3) E-9 „drogowskaz do muzeum”,
4) E-10 „drogowskaz do zabytku jako dobra kultury”,
5) E-11 „drogowskaz do zabytku przyrody”,
6) E-12 „drogowskaz do punktu widokowego”,
7) E-12a „drogowskaz do szlaku rowerowego”
wskazują kierunek do obiektu turystycznego lub wy- poczynkowego wskazanego na znaku.
§ 64. 1. Znak E-13 „tablica kierunkowa” wskazuje kierunek i odległość do głównych miejscowości poło- żonych przy danej drodze.
2. Znaki E-14 „tablica szlaku drogowego”, E-14a
„tablica szlaku drogowego na autostradzie” wskazują numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym.
§ 65. 1. Znaki:
1) E-15a „numer drogi krajowej”,
2) E-15b „numer drogi wojewódzkiej”,
3) E-15c „numer autostrady”,
4) E-15d „numer drogi ekspresowej”,
5) E-15e „numer drogi wojewódzkiej o zwiększonym do 10 t dopuszczalnym nacisku osi pojazdu”,
6) E-16 „numer szlaku międzynarodowego” wskazują numer i rodzaj (kategorię) drogi.
2. Znaki E-15a, E-15c, E-15d, E-15e oraz E-16 ozna- czają także, że drogą mogą poruszać się pojazdy o na- cisku osi pojedynczej nieprzekraczającym 10 t i odpo- wiednio większym nacisku osi wielokrotnej, zgodnie z przepisami określającymi warunki techniczne pojaz- dów poruszających się po drogach.
§ 66. 1. Znak E-17a „miejscowość” oznacza wjazd do miejscowości.

2. Znak E-18a „koniec miejscowości” oznacza wy- jazd z miejscowości.
3. Znak E-19a „obwodnica” wskazuje na skrzyżo- waniu kierunek do obwodnicy miasta.
4. Znak E-20 „tablica węzła drogowego na autostra- dzie” informuje o zbliżaniu się do wyjazdu z autostra- dy; liczby umieszczone na znaku wskazują: górna — numer wyjazdu, dolna — odległość tablicy od wyjazdu; zamiast liczby wskazującej numer wyjazdu na znaku może być podawana nazwa węzła.
5. Znak E-21 „dzielnica (osiedle)” informuje o wjeź- dzie do dzielnicy lub osiedla; znak z napisem „Cen- trum” informuje o wjeździe do centrum miasta.
§ 67. 1. Znak E-22a „samochodowy szlak turystycz- ny” wskazuje początek wyznaczonego samochodowe- go szlaku turystycznego; na znaku obok nazwy szlaku mogą być umieszczone symbol szlaku oraz symbol or- ganizacji turystycznej wytyczającej szlak.
2. Znak E-22b „obiekt na samochodowym szlaku turystycznym” wskazuje obiekt turystyczny na samo- chodowym szlaku turystycznym; na znaku umieszcza się symbol obiektu turystycznego lub wypoczynkowe- go.
2. Znak F-8 „objazd w związku z zamknięciem dro- gi” wskazuje wyznaczony objazd; jeżeli na znaku F-8 umieszczono znak zakazujący wjazdu określonych po- jazdów, oznacza to, że objazd dotyczy pojazdów wska- zanych na znaku zakazu.
3. Znak F-9 „znak prowadzący na drodze objazdo- wej” wskazuje kierunek ruchu pojazdów na wyznaczo- nym objeździe.
§ 72. 1. Umieszczony obok jezdni znak F-10 „kierun- ki na pasach ruchu” wskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z poszczególnych pasów ruchu.
2. Umieszczony nad pasem ruchu znak F-11 „kie- runki na pasie ruchu” wskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z pasa ruchu, nad którym znak został umieszczony.
3. Umieszczona na znaku F-10 lub F-11 strzałka ze- zwalająca na skręcanie w lewo ze skrajnego lewego pa- sa ruchu oznacza także zezwolenie na zawracanie, chy- ba że jest to zabronione znakiem B-23 lub ruch jest kie- rowany sygnalizatorem S-3.
§ 73. Znaki:
3. Znak E-22c „informacja o obiektach turystycz- nych” informuje o występujących obiektach turystycz- nych na terenie wskazanym na znaku.
§ 68. Znaki określone w § 63, § 64 ust. 1, § 66 ust. 2 i 3 oraz § 67 mogą być umieszczone w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.