ZNAKI NAKAZU

Carousel
Galeria z Lightboxem

KATEGORIE ZNAKÓW

znaki ostrzegawcze

OSTRZEGAWCZE

znaki nakazu

NAKAZU

znaki zakazu

ZAKAZU

znaki informacyjne

INFORMACYJNE

Znaki poziome

POZIOME

Sygnały

ŚWIETLNE

Sygnalizatory

SYGNALIZATORY

Sygnały dźwiękowe

SYGNAŁY DŹWIĘKOWE

znaki uzupełniające

UZUPEŁNIAJĄCE

znaki kierunku

KIERUNKU

Sygnały dawane przez osoby uprawnione

SYGNAŁY

Znaki nakazu w
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY 1 ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Znaki nakazu
§ 35. 1. Znaki:
1) C-1 „nakaz jazdy w prawo przed znakiem”,
2) C-2 „nakaz jazdy w prawo za znakiem”,
3) C-3 „nakaz jazdy w lewo przed znakiem”,
4) C-4 „nakaz jazdy w lewo za znakiem”,
5) C-5 „nakaz jazdy prosto”,
6) C-6 „nakaz jazdy prosto lub w prawo”,
7) C-7 „nakaz jazdy prosto lub w lewo”,
8) C-8 „nakaz jazdy w prawo lub w lewo”,
9) C-9 „nakaz jazdy z prawej strony znaku”,
10) C-10 „nakaz jazdy z lewej strony znaku”,
11) C-11 „nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku”
zobowiązują kierującego do ruchu w kierunku zgod- nym ze strzałkami; znaki te mogą być umieszczone na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
2. Znaki, o których mowa w ust. 1, obowiązują na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie wystę- puje możliwość zmiany kierunku jazdy.
§ 36. 1. Znak C-12 „ruch okrężny” oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub pla- cu w kierunku wskazanym na znaku.
2. Znak C-12 występujący łącznie ze znakiem A-7 oznacza pierwszeństwo kierującego znajdującego się na skrzyżowaniu przed kierującym wjeżdżającym (wchodzącym) na to skrzyżowanie.
§ 37. 1. Znak C-13 „droga dla rowerów” oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami jedno- śladowymi, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi.
2. Znak C-13a „koniec drogi dla rowerów” oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi.
§ 38. 1. Znak C-14 „prędkość minimalna” oznacza, że kierujący, przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych, jest obowią- zany jechać z prędkością nie mniejszą niż określona na
znaku liczbą kilometrów na godzinę, chyba że warunki ruchu lub jego bezpieczeństwo wymagają zmniejsze- nia prędkości.
2. Znak C-15 „koniec minimalnej prędkości” ozna- cza miejsce, w którym prędkość minimalna określona znakiem C-14 przestaje obowiązywać.
§ 39. 1. Znak C-16 „droga dla pieszych” oznacza drogę lub jej część przeznaczoną dla pieszych, którzy są obowiązani z niej korzystać.

2. Znak C-16a „koniec drogi dla pieszych” oznacza koniec drogi przeznaczonej dla pieszych.
§ 40. 1. Umieszczone na jednej tarczy symbole zna- ków C-13 i C-16 oznaczają, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi; ruch pieszych i rowerzystów odbywa się:
1) na całej powierzchni, jeżeli symbole oddzielone są kreską poziomą,
2) odpowiednio po stronach drogi wskazanych na zna- ku, jeżeli symbole oddzielone są kreską pionową.
2. Przepisy ust. 1 oraz § 37 ust. 2 i § 39 ust. 2 stosu- je się odpowiednio dla oznaczania końca drogi prze- znaczonej dla pieszych i kierujących rowerami jedno- śladowymi.

§ 41. Znak C-17 „nakazany kierunek jazdy dla pojaz- dów z materiałami niebezpiecznymi” oznacza obowią- zujący, wskazany znakami C-2, C-4, C-5, C-6, C-7 lub C-8, kierunek jazdy na skrzyżowaniu pojazdów przewożą- cych materiały niebezpieczne określone w § 19 ust. 2.

§ 42. 1. Znak C-18 „nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych” oznacza, że na drodze, na której znak został umieszczony, kierujący pojazdem silniko- wym jest obowiązany stosować łańcuchy przeciwpo- ślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych; umieszczona pod znakiem tabliczka, o której mowa w § 23 ust. 2, oznacza, że znak dotyczy pojazdów okre- ślonych na tabliczce.

2. Znak C-19 „koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych” oznacza miejsce, w którym na- kaz określony znakiem C-18 przestaje obowiązywać.

Znaki nakazu w
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY 1 ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Znaki nakazu
§ 35. 1. Znaki:
1) C-1 „nakaz jazdy w prawo przed znakiem”,
2) C-2 „nakaz jazdy w prawo za znakiem”,
3) C-3 „nakaz jazdy w lewo przed znakiem”,
4) C-4 „nakaz jazdy w lewo za znakiem”,
5) C-5 „nakaz jazdy prosto”,
6) C-6 „nakaz jazdy prosto lub w prawo”,
7) C-7 „nakaz jazdy prosto lub w lewo”,
8) C-8 „nakaz jazdy w prawo lub w lewo”,
9) C-9 „nakaz jazdy z prawej strony znaku”,
10) C-10 „nakaz jazdy z lewej strony znaku”,
11) C-11 „nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku”
zobowiązują kierującego do ruchu w kierunku zgod- nym ze strzałkami; znaki te mogą być umieszczone na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
2. Znaki, o których mowa w ust. 1, obowiązują na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie wystę- puje możliwość zmiany kierunku jazdy.
§ 36. 1. Znak C-12 „ruch okrężny” oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub pla- cu w kierunku wskazanym na znaku.
2. Znak C-12 występujący łącznie ze znakiem A-7 oznacza pierwszeństwo kierującego znajdującego się na skrzyżowaniu przed kierującym wjeżdżającym (wchodzącym) na to skrzyżowanie.
§ 37. 1. Znak C-13 „droga dla rowerów” oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami jedno- śladowymi, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi.
2. Znak C-13a „koniec drogi dla rowerów” oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi.
§ 38. 1. Znak C-14 „prędkość minimalna” oznacza, że kierujący, przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych, jest obowią- zany jechać z prędkością nie mniejszą niż określona na
znaku liczbą kilometrów na godzinę, chyba że warunki ruchu lub jego bezpieczeństwo wymagają zmniejsze- nia prędkości.
2. Znak C-15 „koniec minimalnej prędkości” ozna- cza miejsce, w którym prędkość minimalna określona znakiem C-14 przestaje obowiązywać.
§ 39. 1. Znak C-16 „droga dla pieszych” oznacza drogę lub jej część przeznaczoną dla pieszych, którzy są obowiązani z niej korzystać.

2. Znak C-16a „koniec drogi dla pieszych” oznacza koniec drogi przeznaczonej dla pieszych.
§ 40. 1. Umieszczone na jednej tarczy symbole zna- ków C-13 i C-16 oznaczają, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi; ruch pieszych i rowerzystów odbywa się:
1) na całej powierzchni, jeżeli symbole oddzielone są kreską poziomą,
2) odpowiednio po stronach drogi wskazanych na zna- ku, jeżeli symbole oddzielone są kreską pionową.
2. Przepisy ust. 1 oraz § 37 ust. 2 i § 39 ust. 2 stosu- je się odpowiednio dla oznaczania końca drogi prze- znaczonej dla pieszych i kierujących rowerami jedno- śladowymi.

§ 41. Znak C-17 „nakazany kierunek jazdy dla pojaz- dów z materiałami niebezpiecznymi” oznacza obowią- zujący, wskazany znakami C-2, C-4, C-5, C-6, C-7 lub C-8, kierunek jazdy na skrzyżowaniu pojazdów przewożą- cych materiały niebezpieczne określone w § 19 ust. 2.

§ 42. 1. Znak C-18 „nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych” oznacza, że na drodze, na której znak został umieszczony, kierujący pojazdem silniko- wym jest obowiązany stosować łańcuchy przeciwpo- ślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych; umieszczona pod znakiem tabliczka, o której mowa w § 23 ust. 2, oznacza, że znak dotyczy pojazdów okre- ślonych na tabliczce.

2. Znak C-19 „koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych” oznacza miejsce, w którym na- kaz określony znakiem C-18 przestaje obowiązywać.