ZNAKI INFORMACYJNE

Carousel
Galeria z Lightboxem

KATEGORIE ZNAKÓW

znaki ostrzegawcze

OSTRZEGAWCZE

znaki nakazu

NAKAZU

znaki zakazu

ZAKAZU

znaki informacyjne

INFORMACYJNE

Znaki poziome

POZIOME

Sygnały

ŚWIETLNE

Sygnalizatory

SYGNALIZATORY

Sygnały dźwiękowe

SYGNAŁY DŹWIĘKOWE

znaki uzupełniające

UZUPEŁNIAJĄCE

znaki kierunku

KIERUNKU

Sygnały dawane przez osoby uprawnione

SYGNAŁY

Znaki informacyjne w
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY 1 ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Znaki informacyjne
§ 43. 1. Znak D-1 „droga z pierwszeństwem” ozna- cza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem.
2. Umieszczona pod znakiem D-1 tabliczka T-6a al- bo T-6b wskazuje odpowiednio rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie lub układ dróg podporządkowanych.

3. Znak D-2 „koniec drogi z pierwszeństwem” ozna- cza koniec drogi z pierwszeństwem.
§ 44. 1. Znak D-3 „droga jednokierunkowa” ozna- cza początek lub kontynuację drogi lub jezdni, na któ- rej ruch odbywa się w jednym kierunku.

2. Umieszczona pod znakiem D-3 tabliczka T-22 wskazuje, że ruch rowerów jednośladowych na wyzna- czonym na jezdni pasie ruchu przeznaczonym dla tych pojazdów odbywa się w kierunku przeciwnym do wskazanego na znaku.
§ 45. 1. Znak D-4a „droga bez przejazdu” oznacza początek drogi bez przejazdu.
2. Znak D-4b „wjazd na drogę bez przejazdu” ozna- cza, że droga za skrzyżowaniem po stronie wskazanej na znaku jest drogą bez przejazdu.
§ 46. Znak D-5 „pierwszeństwo na zwężonym od- cinku jezdni” oznacza, że kierujący przejeżdżają lub przechodzą przed kierującymi zbliżającymi się z kierun- ku przeciwnego.
§ 47. 1. Znak D-6 „przejście dla pieszych” oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi.
2. Znak D-6a „przejazd dla rowerzystów” oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.
3. Znak D-6b „przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów” oznacza występujące obok siebie miej- sca, o których mowa w ust. 1 i 2.
4. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem D-6, D-6a albo D-6b jest obowią- zany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na nie- bezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów znajdują- cych się w tych miejscach lub na nie wchodzących lub wjeżdżających.
5. Umieszczona pod znakiem D-6 lub D-6b tabliczka T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczegól- nie uczęszczane przez dzieci.
§ 48. 1. Znak D-7 „droga ekspresowa” oznacza po- czątek lub kontynuację drogi ekspresowej; koniec dro- gi ekspresowej oznaczony jest znakiem D-8 „koniec drogi ekspresowej”.
2. Znak D-9 „autostrada” oznacza początek lub kon- tynuację autostrady; koniec autostrady oznaczony jest znakiem D-10 „koniec autostrady”.
3. Umieszczona pod znakiem D-7 lub D-9 tabliczka T-28 wskazuje, że za przejazd drogą ekspresową lub au- tostradą jest pobierana opłata.
§ 49. 1. Znaki:
1) D-11 „początek pasa ruchu dla autobusów”,
2) D-12 „pas ruchu dla autobusów”
oznaczają odpowiednio początek lub kontynuację pa- sa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów lub tro- lejbusów oraz innych pojazdów wykonujących od- płatny przewóz osób na regularnych liniach.
2. Umieszczony na znakach D-11 lub D-12 napis
„TAXI” oznacza, że na pasie oznaczonym tym znakiem jest dopuszczony ruch taksówek.
3. Znak D-13 „początek pasa ruchu powolnego” oznacza początek pasa ruchu, z którego są obowiązani korzystać kierujący pojazdami nieosiągającymi na wzniesieniu minimalnej prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę.
4. Znak D-13a „początek pasa ruchu” oznacza po- czątek pasa ruchu po stronie wskazanej na znaku.
5. Znak D-14 „koniec pasa ruchu” oznacza koniec skrajnego pasa ruchu, znajdującego się po stronie wskazanej na znaku; znak D-14 umieszczony przy pasie ruchu powolnego oznacza koniec tego pasa ruchu.
§ 50. Umieszczona pod znakiem D-7, D-8, D-9, D-10, D-13, D-13a lub D-14 tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku lub końca drogi lub pasa ruchu.
§ 51. 1. Znaki:
1) D-15 „przystanek autobusowy”,
2) D-16 „przystanek trolejbusowy”,
3) D-17 „przystanek tramwajowy”
oznaczają miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
2. Znak D-15 oznacza ponadto miejsce do zatrzymy- wania się innych niż autobus pojazdów samochodo- wych wykonujących odpłatny przewóz osób na regu- larnych liniach i pojazdów przeznaczonych do przewo- zu dzieci do szkół i przedszkoli.
§ 52. 1. Znak D-18 „parking” oznacza miejsce prze- znaczone na postój pojazdów (zespołów pojazdów), z wyjątkiem przyczep kempingowych; umieszczona pod znakiem tabliczka T-23e oznacza, że na parkingu jest dopuszczony także postój przyczep kempingo- wych.
2. Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-30 wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem kra- wędzi jezdni oznaczonej na tabliczce barwą szarą oraz że miejsce jest przeznaczone dla pojazdów samocho- dowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekra- czającej 2,5 t.
3. Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-3a wskazuje koniec miejsca przeznaczonego na postój.
4. Znak D-18a „parking — miejsce zastrzeżone” oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby.
5. Znak D-18b „parking zadaszony” oznacza miej- sce przeznaczone na postój pojazdów znajdujące się w budynku lub pod wiatą.
6. Umieszczona pod znakiem D-18 lub D-18b ta- bliczka T-29 informuje o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepeł- nosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę.

§ 53. 1. Znak D-19 „postój taksówek” oznacza miej- sce przeznaczone na postój taksówek osobowych, z wyjątkiem taksówek zajętych.
2. Znak D-20 „koniec postoju taksówek” oznacza miejsce, w którym kończy się postój taksówek; jeżeli na postoju taksówek nie umieszczono znaku D-20, to koń- czy się on w odległości nie większej niż 20 m przed zna- kiem D-19.
3. Umieszczony dodatkowo na znakach D-19 i D-20 napis „Bagażowe” wskazuje, że znaki te dotyczą taksó- wek bagażowych. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpo- wiednio.
§ 54. 1. Znaki:
1) D-21 „szpital”,
2) D-21a „Policja”,
3) D-22 „punkt opatrunkowy”,
4) D-23 „stacja paliwowa”,
5) D-23a „stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów”,
6) D-24 „telefon”,
7) D-25 „poczta”,
8) D-26 „stacja obsługi technicznej”,
9) D-26a „wulkanizacja”,
10) D-26b „myjnia”,
11) D-26c „toaleta publiczna”,
12) D-26d „natrysk”,
13) D-27 „bufet lub kawiarnia”,
14) D-28 „restauracja”,
15) D-29 „hotel (motel)”,
16) D-30 „obozowisko (kemping)”,
17) D-31 „obozowisko (kemping) wyposażone w pod- łączenia elektryczne do przyczep”,
18) D-32 „pole biwakowe”,
19) D-33 „schronisko młodzieżowe”,
20) D-34 „punkt informacji turystycznej”
informują o wskazanych na znaku obiektach znajdują- cych się przy drodze.
2. Umieszczony w dolnej części znaku D-23 napis
„LPG GAZ” informuje, że stacja prowadzi także sprze- daż gazu do napędu pojazdów.
3. Umieszczony na znaku D-25 symbol słuchawki telefonicznej informuje, że na poczcie znajduje się ogólnodostępny telefon.
4. Umieszczony w dolnej części znaku D-26c napis
„BUS” informuje o możliwości opróżniania toalet za- instalowanych w pojazdach.
5. Znak D-34a „informacja radiowa o ruchu drogo- wym” informuje o stacjach radiowych podających in- formacje o warunkach ruchu drogowego.
§ 55. Znaki:
1) D-35 „przejście podziemne dla pieszych”,
2) D-35a „schody ruchome w dół”,
3) D-36 „przejście nadziemne dla pieszych”,
4) D-36a „schody ruchome w górę”
informują o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
§ 56. Znak D-37 „tunel” oznacza wjazd do tunelu; wyjazd z tunelu jest oznaczony znakiem D-38 „koniec tunelu”.
§ 57. 1. Znak D-39 „dopuszczalne prędkości” infor- muje o dopuszczalnych prędkościach obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Na przejściu granicznym mogą być umieszczone tablice z napisami lub symbolami, podające informacje o obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Pol- skiej przepisach ruchu drogowego.
§ 58. 1. Znak D-40 „strefa zamieszkania” oznacza wjazd do strefy zamieszkania. Znak D-41 „koniec stre- fy zamieszkania” oznacza wyjazd ze strefy zamieszka- nia.
2. Znak D-40 informuje ponadto, że umieszczone w strefie zamieszkania urządzenia i rozwiązania wymu- szające powolną jazdę mogą nie być oznakowane zna- kami ostrzegawczymi.
3. Znak D-42 „obszar zabudowany” oznacza wjazd na obszar zabudowany. Znak D-43 „koniec obszaru zabudowanego” oznacza wyjazd z obszaru zabudo- wanego.
4. Znak D-44 „strefa parkowania” oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu jest pobierana opła- ta. W strefie tej zabroniony jest postój pojazdu bez wniesienia opłaty, z wyjątkiem postoju pojazdów osób lub jednostek, dla których ustalona została zerowa stawka opłaty, oraz postoju pojazdów komunikacji pu- blicznej na wyznaczonych dla nich miejscach. Znak D-45 „koniec strefy parkowania” oznacza wyjazd z ta- kiej strefy.
5. Znak D-46 „droga wewnętrzna” oznacza począ- tek ogólnodostępnej drogi niepublicznej; napis umieszczony na znaku wskazuje zarządcę tej drogi. Znak D-47 „koniec drogi wewnętrznej” oznacza wyjazd z takiej drogi na drogę publiczną.
§ 59. Znak D-48 „zmiana pierwszeństwa” uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmia- nie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu; umieszczony pod zna- kiem napis określa datę wprowadzenia nowej zasady pierwszeństwa pokazanej znakiem A-5 lub A-7.

§ 60. Znak D-49 „pobór opłat” uprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd.
§ 61. Znaki określone w § 52, 53, 54 i 58 ust. 1 i 5 mogą być umieszczone w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

Znaki informacyjne w
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY 1 ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Znaki informacyjne
§ 43. 1. Znak D-1 „droga z pierwszeństwem” ozna- cza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem.
2. Umieszczona pod znakiem D-1 tabliczka T-6a al- bo T-6b wskazuje odpowiednio rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie lub układ dróg podporządkowanych.

3. Znak D-2 „koniec drogi z pierwszeństwem” ozna- cza koniec drogi z pierwszeństwem.
§ 44. 1. Znak D-3 „droga jednokierunkowa” ozna- cza początek lub kontynuację drogi lub jezdni, na któ- rej ruch odbywa się w jednym kierunku.

2. Umieszczona pod znakiem D-3 tabliczka T-22 wskazuje, że ruch rowerów jednośladowych na wyzna- czonym na jezdni pasie ruchu przeznaczonym dla tych pojazdów odbywa się w kierunku przeciwnym do wskazanego na znaku.
§ 45. 1. Znak D-4a „droga bez przejazdu” oznacza początek drogi bez przejazdu.
2. Znak D-4b „wjazd na drogę bez przejazdu” ozna- cza, że droga za skrzyżowaniem po stronie wskazanej na znaku jest drogą bez przejazdu.
§ 46. Znak D-5 „pierwszeństwo na zwężonym od- cinku jezdni” oznacza, że kierujący przejeżdżają lub przechodzą przed kierującymi zbliżającymi się z kierun- ku przeciwnego.
§ 47. 1. Znak D-6 „przejście dla pieszych” oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi.
2. Znak D-6a „przejazd dla rowerzystów” oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.
3. Znak D-6b „przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów” oznacza występujące obok siebie miej- sca, o których mowa w ust. 1 i 2.
4. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem D-6, D-6a albo D-6b jest obowią- zany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na nie- bezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów znajdują- cych się w tych miejscach lub na nie wchodzących lub wjeżdżających.
5. Umieszczona pod znakiem D-6 lub D-6b tabliczka T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczegól- nie uczęszczane przez dzieci.
§ 48. 1. Znak D-7 „droga ekspresowa” oznacza po- czątek lub kontynuację drogi ekspresowej; koniec dro- gi ekspresowej oznaczony jest znakiem D-8 „koniec drogi ekspresowej”.
2. Znak D-9 „autostrada” oznacza początek lub kon- tynuację autostrady; koniec autostrady oznaczony jest znakiem D-10 „koniec autostrady”.
3. Umieszczona pod znakiem D-7 lub D-9 tabliczka T-28 wskazuje, że za przejazd drogą ekspresową lub au- tostradą jest pobierana opłata.
§ 49. 1. Znaki:
1) D-11 „początek pasa ruchu dla autobusów”,
2) D-12 „pas ruchu dla autobusów”
oznaczają odpowiednio początek lub kontynuację pa- sa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów lub tro- lejbusów oraz innych pojazdów wykonujących od- płatny przewóz osób na regularnych liniach.
2. Umieszczony na znakach D-11 lub D-12 napis
„TAXI” oznacza, że na pasie oznaczonym tym znakiem jest dopuszczony ruch taksówek.
3. Znak D-13 „początek pasa ruchu powolnego” oznacza początek pasa ruchu, z którego są obowiązani korzystać kierujący pojazdami nieosiągającymi na wzniesieniu minimalnej prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę.
4. Znak D-13a „początek pasa ruchu” oznacza po- czątek pasa ruchu po stronie wskazanej na znaku.
5. Znak D-14 „koniec pasa ruchu” oznacza koniec skrajnego pasa ruchu, znajdującego się po stronie wskazanej na znaku; znak D-14 umieszczony przy pasie ruchu powolnego oznacza koniec tego pasa ruchu.
§ 50. Umieszczona pod znakiem D-7, D-8, D-9, D-10, D-13, D-13a lub D-14 tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku lub końca drogi lub pasa ruchu.
§ 51. 1. Znaki:
1) D-15 „przystanek autobusowy”,
2) D-16 „przystanek trolejbusowy”,
3) D-17 „przystanek tramwajowy”
oznaczają miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
2. Znak D-15 oznacza ponadto miejsce do zatrzymy- wania się innych niż autobus pojazdów samochodo- wych wykonujących odpłatny przewóz osób na regu- larnych liniach i pojazdów przeznaczonych do przewo- zu dzieci do szkół i przedszkoli.
§ 52. 1. Znak D-18 „parking” oznacza miejsce prze- znaczone na postój pojazdów (zespołów pojazdów), z wyjątkiem przyczep kempingowych; umieszczona pod znakiem tabliczka T-23e oznacza, że na parkingu jest dopuszczony także postój przyczep kempingo- wych.
2. Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-30 wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem kra- wędzi jezdni oznaczonej na tabliczce barwą szarą oraz że miejsce jest przeznaczone dla pojazdów samocho- dowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekra- czającej 2,5 t.
3. Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-3a wskazuje koniec miejsca przeznaczonego na postój.
4. Znak D-18a „parking — miejsce zastrzeżone” oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby.
5. Znak D-18b „parking zadaszony” oznacza miej- sce przeznaczone na postój pojazdów znajdujące się w budynku lub pod wiatą.
6. Umieszczona pod znakiem D-18 lub D-18b ta- bliczka T-29 informuje o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepeł- nosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę.

§ 53. 1. Znak D-19 „postój taksówek” oznacza miej- sce przeznaczone na postój taksówek osobowych, z wyjątkiem taksówek zajętych.
2. Znak D-20 „koniec postoju taksówek” oznacza miejsce, w którym kończy się postój taksówek; jeżeli na postoju taksówek nie umieszczono znaku D-20, to koń- czy się on w odległości nie większej niż 20 m przed zna- kiem D-19.
3. Umieszczony dodatkowo na znakach D-19 i D-20 napis „Bagażowe” wskazuje, że znaki te dotyczą taksó- wek bagażowych. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpo- wiednio.
§ 54. 1. Znaki:
1) D-21 „szpital”,
2) D-21a „Policja”,
3) D-22 „punkt opatrunkowy”,
4) D-23 „stacja paliwowa”,
5) D-23a „stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów”,
6) D-24 „telefon”,
7) D-25 „poczta”,
8) D-26 „stacja obsługi technicznej”,
9) D-26a „wulkanizacja”,
10) D-26b „myjnia”,
11) D-26c „toaleta publiczna”,
12) D-26d „natrysk”,
13) D-27 „bufet lub kawiarnia”,
14) D-28 „restauracja”,
15) D-29 „hotel (motel)”,
16) D-30 „obozowisko (kemping)”,
17) D-31 „obozowisko (kemping) wyposażone w pod- łączenia elektryczne do przyczep”,
18) D-32 „pole biwakowe”,
19) D-33 „schronisko młodzieżowe”,
20) D-34 „punkt informacji turystycznej”
informują o wskazanych na znaku obiektach znajdują- cych się przy drodze.
2. Umieszczony w dolnej części znaku D-23 napis
„LPG GAZ” informuje, że stacja prowadzi także sprze- daż gazu do napędu pojazdów.
3. Umieszczony na znaku D-25 symbol słuchawki telefonicznej informuje, że na poczcie znajduje się ogólnodostępny telefon.
4. Umieszczony w dolnej części znaku D-26c napis
„BUS” informuje o możliwości opróżniania toalet za- instalowanych w pojazdach.
5. Znak D-34a „informacja radiowa o ruchu drogo- wym” informuje o stacjach radiowych podających in- formacje o warunkach ruchu drogowego.
§ 55. Znaki:
1) D-35 „przejście podziemne dla pieszych”,
2) D-35a „schody ruchome w dół”,
3) D-36 „przejście nadziemne dla pieszych”,
4) D-36a „schody ruchome w górę”
informują o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
§ 56. Znak D-37 „tunel” oznacza wjazd do tunelu; wyjazd z tunelu jest oznaczony znakiem D-38 „koniec tunelu”.
§ 57. 1. Znak D-39 „dopuszczalne prędkości” infor- muje o dopuszczalnych prędkościach obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Na przejściu granicznym mogą być umieszczone tablice z napisami lub symbolami, podające informacje o obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Pol- skiej przepisach ruchu drogowego.
§ 58. 1. Znak D-40 „strefa zamieszkania” oznacza wjazd do strefy zamieszkania. Znak D-41 „koniec stre- fy zamieszkania” oznacza wyjazd ze strefy zamieszka- nia.
2. Znak D-40 informuje ponadto, że umieszczone w strefie zamieszkania urządzenia i rozwiązania wymu- szające powolną jazdę mogą nie być oznakowane zna- kami ostrzegawczymi.
3. Znak D-42 „obszar zabudowany” oznacza wjazd na obszar zabudowany. Znak D-43 „koniec obszaru zabudowanego” oznacza wyjazd z obszaru zabudo- wanego.
4. Znak D-44 „strefa parkowania” oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu jest pobierana opła- ta. W strefie tej zabroniony jest postój pojazdu bez wniesienia opłaty, z wyjątkiem postoju pojazdów osób lub jednostek, dla których ustalona została zerowa stawka opłaty, oraz postoju pojazdów komunikacji pu- blicznej na wyznaczonych dla nich miejscach. Znak D-45 „koniec strefy parkowania” oznacza wyjazd z ta- kiej strefy.
5. Znak D-46 „droga wewnętrzna” oznacza począ- tek ogólnodostępnej drogi niepublicznej; napis umieszczony na znaku wskazuje zarządcę tej drogi. Znak D-47 „koniec drogi wewnętrznej” oznacza wyjazd z takiej drogi na drogę publiczną.
§ 59. Znak D-48 „zmiana pierwszeństwa” uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmia- nie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu; umieszczony pod zna- kiem napis określa datę wprowadzenia nowej zasady pierwszeństwa pokazanej znakiem A-5 lub A-7.

§ 60. Znak D-49 „pobór opłat” uprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd.
§ 61. Znaki określone w § 52, 53, 54 i 58 ust. 1 i 5 mogą być umieszczone w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.